Voorkooprecht Vlaamse wooncode

De begunstigde kan gronden en woningen die worden verkocht aankopen tegen de voorwaarden van de kandidaat-koper.

Alle Vlaamse voorkooprechten worden samengebracht in één centrale databank: het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. Dit is een gevolg van het Harmoniseringsdecreet. Iedereen kan deze databank gratis online inkijken via het Geoloket RVV-themabestand.

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht die de houder ervan de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht aan te kopen bij voorkeur boven ieder andere persoon. Dit tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper en enkel met het oog op het realiseren van sociale huisvesting.

Daartoe biedt de notaris bij opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) deze goederen bij de Vlaamse Landmaatschappij aan. Zij verspreiden deze vraag aan alle instanties die het voorkooprecht mogen uitoefenen.

De VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied en de gemeenten op hun grondgebied krijgen een recht van voorkoop op:

  • Een woning die is opgenomen op de lijst van de inventaris leegstand en verkrotting.
  • Een woning die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn.
  • Een perceel, bestemd voor woningbouw dat, of een woning die gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied.

Samen met bovenstaande begunstigden heeft het OCMW recht van voorkoop op de woningen waaraan ze renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd.

Zijn uitgesloten van het recht van voorkoop:

  1. Woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen, waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan (cfr. Appartementen).
  2. Afzonderlijke garages.
  3. Afzonderlijke loten van een goedgekeurde garage.
  4. Aankoop van een eerste woning of een perceel bestemd voor woningbouw door één of meer natuurlijke personen, op voorwaarde dat zij op de dag van het sluiten van de koopovereenkomst geen andere woningen of een perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

De Stad Gent oefent, als begunstigde, sinds 28 juni 2012 het recht van voorkoop niet meer uit.