open vergadering.JPG

Traject Taskforce Wonen en Opvang

Hier blijf je op de hoogte van de werkpistes, realisaties en toekomstplannen binnen de Taskforce Wonen en Opvang.

tijdslijn

Open vergaderingen

Vrijdag 1 december 2017

Donderdag 22 februari 2018 - 12u tot 15u

Maandag 11 juni 2018 - 12u tot 15u

Woensdag 12 september 2018 - 14u tot 17u

Donderdag 22 november 2018 - 14u tot 17 u

maandag 8 april 2019

maandag 3 juni 2019

7 januari 2020

12 juni 2020

30 april 2021

23 juni 2021

13 oktober 2021

CONCRETE REALISATIES

Maatregelen Corona voor huurders

Uitbreiding bestaand aanbod
Er werden extra opvangplaatsen voorzien, met begeleiding voor gezinnen met kinderen. Bovenop het bestaande aanbod voor twee gezinnen konden nog eens twee extra gezinnen op die manier geholpen tijdens de nacht.

Er werden meer dan 40 woonentiteiten tijdelijk in gebruik genomen voor grote en kleine gezinnen en alleenstaanden. Leegstaande gezinswoningen en panden in eigendom van de Stad Gent en OCMW, van sociale huisvestingsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, en de federale overheid werden in het kader van de taskforce gebruiksklaar gemaakt. Het bijkomend aanbod werd ingepast in het project InstapWonen, project Leegstand en via sociale huurovereenkomsten (SVK). Zo zal de Universiteit Gent een groot gezin huisvesten in voormalige klaslokalen S22.

Vesalius
HOGENT stelt een verdieping van voormalig studentenhome Vesalius ter beschikking voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en time-outers - onder bepaalde voorwaarden. G4S Care staat sinds 1 maart 2019 , in samenwerking met het Nederlandse Traverse, in voor het beheer en ook voor een intensieve en individuele begeleiding van de bewoners van het project. Het college van burgemeester en schepenen besliste dat het project na 28 februari 2020 nog eens verlengd wordt tot en met 31 augustus 2020. Nadien stopt het project gezien HOGENT een andere bestemming heeft voor dit gebouw.

Er werden reeds 58 vluchtelingen aangemeld en 45 vluchtelingen kregen een toewijzing, waarvan 34 vluchtelingen introkken. 40 time outers werden aangemeld, 35 kregen een toewijzing, waarvan 34 time-outers introkken.

Alle kamers zijn doorgaans in gebruik. De meeste bewoners stromen nadien uit naar een reguliere woonoplossing.

Aanmelden van kandidaat-gebruikers gebeurt met een aanmeldingsverslag en wordt aan Dienst Wonen bezorgd via de mailbox projectvesalius@stad.gent.

Hurstweg
Sinds 27 november 2018 worden 56 woonwagenbewoners in 16 caravans aan de Hurstweg/Buitensingel begeleid. Dat betekent dat er per caravan een gebruiksovereenkomst is getekend met duidelijke afspraken. De bewoners sorteren hun afval in de voorziene afvalcluster en betalen maandelijks voor water, elektriciteit en huur van toiletten.

De Dienst Wonen neemt de rol van terreinbeheerder op. De buurstewards van de Dienst Outreachend Werken begeleiden de mensen. De kinderen op het terrein zijn ingeschreven in een school. Er is ook een traject opgestart in begeleiding naar werk.

Vervolg: project postmobiel wonen
Het nieuwe bestuur wenst zo spoedig mogelijk,  onder meer ter vervanging van het project Hurstweg, een humane aanpak voor clandestien mobiele bewoners. De stad zal een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding inrichten voor mensen die (clandestien) in mobiele woonwagens of barakken wonen. Hiermee streeft het stadsbestuur een totaaloplossing voor alle bewoners en terreinen na. Lees er hier alles over.

Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare doelgroepen
In november 2018 stelde de Stad Gent een subsidiereglement op om middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk de kans te geven om hun panden te renoveren, op te knappen of aan te passen. De Stad voorzag via deze projectoproep in bijkomend aanbod op de huisvestingsmarkt voor kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en erkende vluchtelingen. .

Twee projecten konden beroep doen op een projectsubsidie: Vzw Stappen en vzw Steevliet, beide werkzaam binnen het kader van Jongerenwelzijn.

Leegstandscoach
De Stad Gent heeft een leegstandscoach aangeworven. De coach is het aanspreekpunt rond leegstand en coördineert de verschillende aspecten van het leegstandsbeleid.

Mobiel wonen op sites met tijdelijke invulling
We werkten twee concrete voorstellen uit om mobiel wonen op sites met een tijdelijke invulling mogelijk te maken in de Muide en de Brugse Poort.

Heel wat mensen leven in mobiele constructies, om zeer diverse redenen.

In Gent experimenteert de Dienst Outreachend Werken om deze -veelal kwetsbare- bewoners, een terrein-wachtersfunctie te bieden op tijdelijke invullingsprojecten – deze sites zijn overlastgevoelig. Zo krijgen deze mensen voor enkele jaren een vaste verblijfsplek en bouwen ze lokaal een netwerk uit.

Het woonmodel is duurzaam op verschillende vlakken. Men combineert een betaalbare (tijdelijke) oplossing, een sociale invulling en inzet op sociaal kapitaal, autonoom en/of laag-energetisch, ingebed in het buurtleven op basis van wederkerigheid en engagement van alle betrokkenen. 

Bewoners hebben hun eigen mobiele / verplaatsbare constructie. Vaak is dit hun enige bezit waar ze al hun middelen hebben ingestoken om het aan te kopen en/of te (ver)bouwen. Ook andere bouwmethodes worden verder onderzocht.

De beheerder is trekker van het project tijdelijke invulling (vb. Samenlevingsopbouw Gent bij project Warme wijktuin), waarbinnen het mobiele wonen een plek krijgt. Bij vragen over de site is de beheerder het eerste aanspreekpunt.

ROOF
'The shift', onze ambitie voor de komende jaren.

In de zomer van 2019 werd het project ROOF goedgekeurd. ROOF gaat over een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau met als streven functional zero (geen structurele dakloosheid meer). Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen.

De 2 sporen van het project zijn

  • de shift maken van het managen van dakloosheid naar het effectief beëindigen van dakloosheid via Housing First/Led model
  • data verzamelen en analyseren die te maken hebben met dakloosheid in de stad.

ROOF is 1 van de 23 goedgekeurde Integrated Action Planning Networks van URBACT. URBACT is een Europees uitwisselings- en leerprogramma dat duurzame stedelijke ontwikkeling promoot (gesubsidieerd door EFRO).

Doel van een Integrated Action Planning Network is

  • kennis en vernieuwende praktijken uit te wisselen tussen Europese steden,
  • die kennis per stad gebruiken bij de opmaak van een geïntegreerd lokaal actieplan,
  • dat ontwikkeld wordt in samenwerking met de verschillende stakeholders (middenveld, publiek, privaat, politici, academici,…) via een lokaal op te richten URBACT Local Group (ULG). Voor Gent bestaat de ULG grotendeels uit leden van de Taskforce Wonen

Op dinsdag 11 februari vond een plenaire zitting plaats in het stadhuis naar aanleiding van het einde van fase 1 van ROOF. 

Hier werden een aantal presentaties gegeven:


De 8 Partnersteden zijn Gent (BE – Lead Partner), Braga (PT), Glasgow (VK), Luik (BE), Odense (DK), Thessaloniki (GR), Timisoara (RO), Toulouse Métropole (FR) en Poznan (POL).

Organisatie

  • Looptijd: 2,5 jaar. De eerste fase van 6 maanden start op 1 september 2019. Tijdens deze fase wordt een stand van zaken opgemaakt van het beleid van de verschillende partnersteden, wat ze te bieden hebben en wat ze nodig hebben in het kader van het netwerk. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak voorbereid voor de tweede fase, de effectieve inhoudelijke fase, die start in mei 2020. De procesbegeleiding en de analyse gebeuren door URBACT experte Liat Rogel uit Milaan.
  • Budget: het maximale budget dat in aanmerking kan genomen worden voor de hele looptijd van een actieplanning netwerk ligt tussen 650.000 en 750.000 euro voor alle steden samen, bedoeld voor kennisdeling, expertise, capaciteitsuitbreiding, kleine test,…

Vragen?

Deze sporen zijn ook terug te vinden in hoofstukken 3 Woonbeleid op maat - ledereen onder dak en 11 Gent vecht tegen armoede - Hefbomen voor sociale stijging van het Bestuursakkoord.

De Taskforce Wonen en Opvang werkt mee aan: