Regenwater hergebruiken en infiltreren: de voorschriften

Ga je (ver)bouwen? Bekijk hier info over de voorschriften en vergunningen voor hergebruik en infiltratie van regenwater.

De Vlaamse Regering legt hergebruik en infiltratie van regenwater op in de Gewestelijke Verordening Hemelwater. Daarnaast heeft de Stad Gent een Algemeen Bouwreglement met bijkomende voorwaarden.

Aanvragen ingediend vanaf 2 oktober 2023

Vanaf begin oktober zijn zowel een nieuwe versie van de Gewestelijke Verordening Hemelwater als een nieuw Algemeen Bouwreglement van kracht. In het nieuwe bouwreglement vervalt artikel 3.7 (het voormalige artikel 13) omdat het strijdig is met de nieuwe Gewestelijke Verordening Hemelwater. Artikel 3.8 (het voormalige artikel 14) blijft wel van kracht.

Omdat de afmetingen van de hemelwaterputten en de infiltratievoorzieningen volledig bepaald worden in de Gewestelijke Verordening Hemelwater is de eigen aanstiplijst van de Stad Gent niet meer nodig. In de plaats komt een formulier ‘toetsing groendak’ om de aanvraag te kunnen toetsen aan artikel 3.8 van het nieuwe Algemeen Bouwreglement.

Deze ‘toetsing groendak’ is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij er gewerkt wordt aan een overdekte constructie (verbouwing, uitbreiding, nieuwbouw of herbouw). Voeg dit dus zeker toe aan je aanvraag.

Toetsing groendak

Download het invulformulier DOCX (81.18 kB)

Aanvragen ingediend vanaf 1 april 2024 (datum onder voorbehoud)

Het Algemeen Bouwreglement van kracht vanaf 01/10/2023 verwijst naar de oude Gewestelijke Verordening Hemelwater. Momenteel bereiden we de wijzigingen voor om het Algemeen Bouwreglement af te stemmen op de nieuwe Gewestelijke Verordening Hemelwater. We heffen artikel 3.7 op en brengen artikel 3.8 in overeenstemming met de Gewestelijke Verordening Hemelwater.

Meer weten over infiltreren en bufferen?

Klimaatverandering, met toenemende kans op hevige regenbuien en langere periodes van droogte, verplicht ons om hemelwater nog meer ter plekke vast te houden, meer hemelwater te gebruiken en het te infiltreren.

Infiltratie

Bij infiltratie sijpelt het regenwater in de bodem. Rechtstreekse infiltratie van regenwater via onverharde oppervlakken is de meest natuurlijk manier van hemelwaterafvoer. Dat kan door de overloop van de hemelwaterput, de afvoer van het (groen)dak of de afvoer van een verharding (terras, oprit) te laten afwateren in de tuin, bijvoorbeeld via een:

  • Stuk gazon
  • Grachtje
  • Infiltratiekom
  • Wadi (infiltratiekom gecombineerd met een ondergronds filterbed)
  • Ondergrondse infiltratievoorziening zoals een infiltratieput, infiltratiebuis of infiltratieblokken

Bufferen als alternatief

Is infiltratie niet mogelijk? Dan is bufferen een tweede optie. Je vangt het regenwater op en voert het daarna vertraagd af. Daarbij maak je het buffervolume geleidelijk leeg. De overloop van de buffervoorziening is bij voorkeur aangesloten op oppervlaktewater. Als dit niet mogelijk is, kan je de buffervoorziening aansluiten op de regenwaterafvoer van de openbare riolering (RWA-leiding). Enkel als er geen oppervlaktewater of RWA-leiding in de buurt is, mag je de buffervoorziening op de gemengde openbare riolering aansluiten.

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater in de praktijk: bekijk de voorbeelden en verduidelijkingen in de technische toelichting.

Meer informatie over infiltreren en bufferen.