Aanstiplijst hemelwater (terrein < 250 m²)

De aanstiplijst hemelwater voeg je bij jouw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding.

Inhoud

Waar gaat het over?

Met dit formulier kun je nagaan of jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, verder genoemd de ‘verordening inzake hemelwater’.

Tegelijk kun je nagaan of jouw aanvraag voldoet aan de hiermee verband houdende bepalingen uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd bij besluit van 17 juli 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, verder genoemd het ‘Algemeen Bouwreglement’.

Wat zijn de voorwaarden?

Als het terrein waarop de werken plaats vinden kleiner is dan 250 m², vul je bijgevoegde aanstiplijst in.

Welke stappen zijn er?

Je vult de aanstiplijst Hemelwater in en voegt het bij jouw bouwdossier.

Regelgeving

  • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd bij besluit van 17 juli 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.