Hergebruik regenwater

De Stad Gent stimuleert bouwers en verbouwers om regenwater te hergebruiken.

Dit wordt ook opgelegd door de Vlaamse Regering met de gewestelijke verordening hemelwater. De scheiding van regen- en afvalwater is samen met het nuttig gebruik ervan en het infiltreren van regenwater één van de sleutelfactoren tot een duurzaam waterbeheer. Regenwater kan gescheiden afgevoerd, hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en/of tijdelijk opgeslagen worden. Voor al deze toepassingen bestaan specifieke technische systemen.

Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen van de Vlaamse Milieumaatschappij? Lees er alles over in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. Vragen over riolering en drinkwater? Contacteer FARYS.

Aanstiplijst hemelwater

Met dit formulier kun je nagaan of jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, verder genoemd de ‘verordening inzake hemelwater’.

Tegelijk kun je nagaan of jouw aanvraag voldoet aan de hiermee verband houdende bepalingen uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd bij besluit van 17 juli 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, verder genoemd het ‘Algemeen Bouwreglement’.

Je vult de aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent in en voegt het bij je bouwdossier!

De ‘aanstiplijst hemelwater' is een verplicht onderdeel van de dossiersamenstelling bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland

Aanstiplijst hemelwater (terrein < 250 m²)

Download het invulformulier DOC (218 KB)

Aanstiplijst hemelwater (terrein > 250 m²)

Download het invulformulier DOC (283.5 KB)

Striktere wetgeving sinds 2014

De Vlaamse regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de regelgeving die dateert van 2004. Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2014 op aanvragen die vanaf die datum worden ingediend.

Met het nieuwe Bouwreglement van de Stad Gent zijn ook de aanstiplijsten regenwater aangepast aan de Gentse regelgeving. Je voegt de ‘aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent’ toe bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij daken of verhardingen zijn gepland.

Stap voor stap door de aanstiplijsten

  • Raadpleeg eerst de vragenlijst waarin je een antwoord vindt op veelvoorkomende vragen
  • Met enkele voorbeelden maken we duidelijk hoe je de wetgeving rond hemelwater toepast
  • Ook de technische informatie bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening biedt hulp bij het invullen van de aanstiplijst
  • TIP voor het berekenen van de infiltratievoorziening: www.watertoets.be

Heb je nog een vraag?

Zit je na het doorlopen van deze stappen nog steeds met vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Hou er wel rekening mee dat deze aanstiplijsten specifiek bedoeld zijn voor projecten binnen de Stad Gent. De diensten van de Stad Gent kunnen enkel uitleg verschaffen over deze Gentse projecten.