Foto Technologiepark Zwijnaarde - Ardoyen - Tramstraat

RUP 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat)

Waarom is het RUP 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat) opgemaakt en wat zijn de krachtlijnen?

Raadpleeg de documenten

Situering van het gebied

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gaat altijd over een duidelijk afgebakend gebied: het 'plangebied'.
Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tussen de grote infrastructuren van E40 en de N60 / Grotesteenweg Noord en de bewoning van Zwijnaarde Dorp. Naast de onderwijsinstellingen van UGent bevinden er zich heel wat innovatieve technologiebedrijven -  verzameld onder de naam Tech Lane Gent -  en kantoren van dienstverlenende bedrijven. In totaal zijn er zo’n 4800 mensen tewerkgesteld.

Het plangebied bestaat uit twee delen:

  • het Technologiepark (bestaande uit de universiteitscampus en het wetenschapspark Ardoyen, ten oosten van de campus)
  • het bedrijventerrein (vooral kantoren) tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat.

Vandaag ligt het plangebied deels in een ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’ en deels in (diverse) bedrijvenzones. Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken, was een wijziging van de bestemming nodig. Dat gebeurt met dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het stadsbestuur heeft dit plan opgemaakt. UGent en de vele bedrijven in het gebied zijn uiteraard belangrijke partners. Vervoermaatschappij De Lijn en de wegbeheerders (agentschap Wegen en Verkeer en departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid) werken samen met het stadsbestuur om de mobiliteit te verbeteren.

Waarom heeft het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor dit gebied?

De bedrijvensites zijn de laatste decennia sterk gegroeid. Er kwamen heel wat nieuwe gebouwen bij. De groei zorgde voor heel wat extra verkeersstromen van pendelaars en studenten. De combinatie met het drukke verkeer op de N60 en de fietsers van en naar het Don Bosco-college leidt tot heel wat verkeersellende op de N60 en de Tramstraat.

De ruimtelijke plannen die geldig waren voor het gebied (het gewestplan en drie bijzondere plannen van aanleg) waren al meer dan 20 jaar oud. De Stad Gent vervangt deze plannen nu door nieuwe voorschriften die een eigentijdse ontwikkeling mogelijk maken en een verstandige groei begeleiden.

De Stad Gent wil dit gebied beter ontsluiten, zodat de verkeershinder vermindert, en ook zorgen voor een betere verbinding met de buurt.

Hiervoor liepen al verschillende studies. Het RUP dat de Stad Gent nu heeft opgemaakt, bouwt voort op deze studies. Bovendien houdt het rekening met de signalen van de buurtbewoners.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen keurde het concept-voorontwerp van dit RUP goed op 4 maart 2010.

Gekoppeld aan het RUP werd sindsdien gewerkt aan een milieueffectenrapport. In 2010 werd een plan-MER-procedure opgestart volgens het zogenaamde integratiespoor. De stad Gent koos ervoor om het plan-MER niet in te dienen voor goedkeuring als gevolg van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het Integratiespoor. De stad Gent startte de plan-MER-procedure opnieuw op volgens de generieke plan-MER-procedure.

Op 14 september 2010 vond hierover een informatievergadering plaats voor de buurt. Daarnaast organiseerde het stadsbestuur ook een rondvraag (van 1 tot en met 30 september 2010), waarbij iedereen al een eerste keer zijn opmerkingen kon meegeven over de inhoud van het concept-voorontwerp RUP en/of de inhoud van het op te maken plan-MER.

​Op 15 juni 2018 organiseerde de Stad Gent een tweede infomoment over de laatste stand van zaken van het RUP en het ontwerp van plan-MER, en het verdere verloop van de procedure. 

Op 8 november 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp van het RUP goed.

Op 3 december 2018 vond de plenaire vergadering plaats over het voorontwerp-RUP met de betrokken adviserende instanties.

Op 24 november 2020 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast.

In het kader van het openbaar onderzoek vond een online infomoment plaats op woensdag 10 februari 2021. Tijdens dit infomoment lichtte de Stad Gent de plannen voor het RUP toe en kon iedereen vragen stellen.

Van 8 februari tot en met 8 april 2021 organiseerde het stadsbestuur een openbaar onderzoek over het ontwerp-RUP. Tijdens die periode kon iedereen opmerkingen en bezwaren indienen over het ontwerp.

Op 30 juni 2021 bracht de Gecoro haar gemotiveerd advies over het ontwerp-RUP uit, bij de gemeenteraad.

Op 22 november 2021 stelde de gemeenteraad het RUP definitief vast.

De grote lijnen van het ontwerp-RUP

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur de volledige zone zo goed mogelijk inrichten tot een hoogwaardige werk- en studeerplek. De samenwerking tussen onderwijs en onderzoek vormt nog steeds de kern van het wetenschapspark ‘Technologiepark / Ardoyen’. De UGent neemt hierbij een belangrijke rol op als eigenaar en beheerder van het terrein. Langs de Tramstraat zetten we in op bedrijven die hoogwaardige en/of hoogtechnologische producten maken en bijbehorende diensten leveren. Geen zuivere kantoren meer dus. De kantoren die er nu al zitten en ook als dusdanig vergund zijn, kunnen blijven, maar krijgen maar beperkte uitbreidingskansen.

We bieden met dit RUP ook ruimte voor extra voorzieningen, zoals een broodjeszaak, kinderopvang of een lokaal afhaalpunt. Deze voorzieningen dienen niet enkel voor de werknemers en bezoekers van de twee bedrijventerreinen, maar staan ook open voor de mensen of scholieren uit de buurt.

Het Technologiepark ontwikkelt zich verder als campus. We laten de site niet ongebreideld volbouwen maar kiezen voor een helder patroon met een afwisseling van dicht bebouwde zones en parkstroken. Dit model is eigenlijk al 20 jaar lang het ‘leidmotief’ voor deze site en wordt nu dus vertaald in het RUP. De hoogste gebouwen vinden we terug aan de E40 en N60. Toonaangevende architectuur geeft de site hier een duidelijk gezicht. Aan de zijde van het dorp kiezen we voor lagere bebouwing. De parken worden zo kwalitatief mogelijk ingericht. Naast bomen en struiken is er ook ruimte voor wandel- of joggingspaden en zitbanken. Groene buffers zorgen voor een duidelijke scheiding aan de zijde van de woningen.

Het planmilieueffectenrapport toont duidelijk aan dat de sleutel tot succes ligt in de wijze waarop de verplaatsing van en naar de site op duurzame wijze gebeurt. Het goedgekeurde MER-rapport vind je terug op de website van de betrokken Vlaamse administratie (via deze link – dossiernr. PL0175 in te vullen).

  • Voetgangers en fietsers krijgen een prominente rol op en rond de site. Het RUP duidt vijf wandel- en fietsverbindingen op het grafisch plan aan. Vier wandel- en fietspaden verbinden het Technologiepark met de woonwijken rond de Heerweg-Noord. Het RUP maakt het daarnaast ook mogelijk om een fiets- en wandelpad aan te leggen tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat. Naast de verbindingen die we effectief op plan aanduiden, laat het RUP in zijn algemene voorschriften ook toe dat er twee nieuwe fietsverbindingen worden aangelegd om het fietsen langs de N60 veiliger en comfortabeler te maken. Een nieuwe fietsbrug over Ringvaart en R4 verbindt het Technologiepark met campus de Sterre en de rest van de stad. Een fietstunnel of brug onder of over de N60 brengt de scholieren van Don Bosco veilig naar school en verbindt het Technologiepark met het parkbos. Deze fietsverbindingen bevinden zich nog op de ‘tekentafel’ en moeten dus nog verder uitgewerkt worden. Dat zal gebeuren binnen het masterproject dat voor Ardoyen en omgeving is opgezet.
  • In datzelfde project N60 gaat ook veel aandacht uit naar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het RUP maakt het mogelijk de nodige infrastructuur hiervoor aan te leggen.
  • De site blijft uiteraard nog wel bereikbaar voor personenwagens, maar we gaan deze bereikbaarheid toch sturen. Nadat de ovonde is aangepakt, zal het Technologiepark enkel nog te bereiken zijn vanaf de N60. De toegangen aan de Tramstraat blijven enkel nog open voor voetgangers, fietsers, bussen en noodverkeer. Om de mobiliteitsproblemen van vandaag niet nog groter te maken, beperken we het aantal bijkomende parkeerplaatsen op het Technologiepark. Eenmaal de ontsluiting is aangepast, is een verdere groei mogelijk. UGent heeft er evenwel duidelijk voor gekozen om het aantal parkeerplaatsen in de toekomst zoveel mogelijk te beperken en maximaal in te zetten op andere middelen om naar de site te komen. Stad Gent ondersteunt uiteraard dit voornemen. Parkeren in open lucht kan alvast niet meer. Alle parkeerplaatsen moeten in of onder een gebouw zitten.
  • Alle parkeerplaatsen moeten collectief beheerd worden. De UGent heeft hiervoor als gebiedsbeheerder / eigenaar de sleutel in handen. Op die manier kan men ook zorgen voor een billijke verdeling van het aantal parkeerplaatsen tussen de bedrijven onderling, en er ook voor zorgen dat de parkeerplaatsen optimaal gebruikt worden gedurende de dag.

Herbekijk het infomoment

Vragen en antwoorden

Tijdens het infomoment stelden de deelnemers heel wat vragen aan de Stad Gent. De meeste hebben we live beantwoord of gebundeld in een samenvattend antwoord. Het was helaas niet mogelijk om alle vragen binnen de tijd te beantwoorden. Daarom publiceren we hieronder alle vragen die binnenliepen tijdens de presentatie en geven we ook telkens een antwoord.

Let op! Vragen gesteld tijdens het infomoment konden niet gelden als bezwaar tegen het RUP in het kader van het openbaar onderzoek. Iemand die opmerkingen of bezwaren wilde indienen, moest dit doen volgens de wettelijk voorgeschreven manier.  De antwoorden die we hieronder formuleren, zijn louter informatief en hebben geen juridisch bindende waarde.  

 

Vragen over de voorschriften in het RUP

Vragen over open ruimte en groen

Vragen rond het thema economie

Vragen rond het thema mobiliteit

Andere vragen

Wijkplan Zwijnaarde

De opmaak van het RUP is ook gekoppeld aan een groter plan voor Zwijnaarde, het wijkplan. Zo’n wijkplan bepaalt wat de toekomstige prioriteiten en de uitdagingen zijn voor Zwijnaarde op het vlak van mobiliteit, wonen en werken, zorg en ontspanning. Het bestaat uit twee delen: een wijkmobiliteitsplan, met concrete oplossingen op korte termijn, en een wijkstructuurschets. Dit laatste is een leidraad voor toekomstige projecten in de wijk. Samen met bewoners, handelaars, scholen en bedrijven brengt de Stad Gent in kaart hoe de wijk een aangename plaats blijft om te wonen, te werken, naar school te gaan, te ontspannen, … Het zoekt een antwoord op de vele ruimtelijke uitdagingen die er zijn, dus daar speelt het Technologiepark uiteraard een rol in. Meer info hierover op stad.gent/wijkplanzwijnaarde.