Bouwkundig erfgoed

Woon je in een beschermd gebouw of stadsgebied? Dan moet je rekening houden met voorwaarden rond bouwkundig erfgoed.

Beheerplan voor beschermde stadgezichten: de voordelen

Het Onroerend Erfgoeddecreet van 2013 riep beheerplannen in het leven. Ze gaan over beschermd onroerend erfgoed en beschrijven:

  • Hoe beschermd erfgoed op termijn kan evolueren
  • Welke functies mogelijk zijn 
  • Welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn voor instandhouding en onderhoud

Wat zijn de voordelen voor jou als eigenaar?

Een beheerplan is een werkinstrument dat de acties of werken oplijst die nodig zijn om de erfgoedwaarden van een gebouw te behouden of herstellen. Voor het uitvoeren van werken aan een gebouw binnen een beschermd stadsgezicht moet je een toelating vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

  • Is er voor jouw woning een goedgekeurd beheerplan, dan hoef je geen afzonderlijke toelating meer aan te vragen voor de werken die het beheerplan vrijstelt.
  • Voor een aantal werken in een beschermd stadsgezicht kan je een erfgoedpremie aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Dan moet zo'n plan opgemaakt zijn. Zonder een goedgekeurd beheerplan heb je geen recht op deze premie. 

Wie kan een beheerplan opmaken?

Je kan zelf of met een groep eigenaars een beheerplan opmaken.

Voor grotere gehelen maakt de Stad beheerplannen op. Dan krijg je een uitnodiging voor een informatieavond waarop de Stad de procedure en de voordelen van zo'n beheerplan toelicht.

Waar vind je de goedgekeurde beheerplannen?

Na goedkeuring vind je het beheerplan terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed

Heb je vragen over beheerplannen?

 

Melden van werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Voer je werken uit aan een niet als monument beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Zoals schilderen en vervangen van dakbedekking? Dan moet je deze werken melden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Staat jouw woning op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed?

Gebouwen die een bijzondere architecturale of historische waarde hebben en mee het beeld van een straat of een wijk bepalen, staan op de Inventaris voor het Bouwkundig Erfgoed. 

De Vlaamse overheid kan het behoud van erfgoed stimuleren via een inventaris. Hiermee bevestigt zij de erfgoedwaarden van een pand.

Wat betekent dit voor jou als eigenaar?

Is je woning opgenomen op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, dan vragen we bij een omgevingsvergunning ook het advies van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. 

Voor eigenaars van woningen die op de Inventaris staan, zijn er ook voordelen. Je kan:

  • Zonevreemde gebouwen gemakkelijker een nieuwe functie geven 
  • Afwijken van normen voor energieprestatie en binnenklimaat, in functie van het behoud van de erfgoedwaarden
  • In aanmerking komen voor een erfgoedlening van de Vlaamse overheid

Meer weten?

Op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed vind je zowel de inventaris als alle informatie over de rechten en plichten.

 

Ligt jouw woning in een zone van culturele, historische of esthetische waarde?

Bepaalde gebieden in de stad zijn aangeduid als zones van culturele, historische en/of esthetische waarde (CHE-zone).  

Hoe weet je of jouw woning in CHE-zone ligt?

Zoek op of je woning in een CHE-zone in de binnenstad of een van de randgemeenten ligt.

Welke gevolgen heeft dit?

Ligt je woning binnen een CHE-gebied dan wordt bij een omgevingsvergunning ook het advies gevraagd van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

Wil je je plannen graag met ons bespreken voor je de vergunning aanvraagt, neem dan even contact met ons op.