Nieuwe ondersteuningsreglementen voor sportclubs vanaf 1 september 2020

De ondersteuningsreglementen voor sportclubs zijn vernieuwd: erkenningen, werkingssubsidies en eventsubsidies.

In de beleidsnota Sport voor de beleidsperiode 2020-2025 van de stad Gent wordt heel wat aandacht geschonken aan de ondersteuning van de Gentse sportclubs.

Speerpunten zijn daarbij het (blijvend) investeren in sportinfrastructuur waar sportclubs terecht kunnen én het zorgen voor administratief eenvoudige en pro-actief toegekende clubondersteuning.

Op die manier kunnen deze sportclubs terug meer bezig zijn met hun kernopdracht: sportieve activiteiten aanbieden.

In dat kader zijn nu de ondersteuningsreglementen sport grondig geëvalueerd en geactualiseerd in overeenstemming met deze beleidsnota Sport.

De nieuwe reglementen zijn door de gemeenteraad van juni goedgekeurd en zullen vanaf 1 juli 2020 terug te vinden zijn via de webpagina Informatie voor Gentse sportclubs.

Voor al de nieuwe reglementen geldt tevens dat alle aanvragen vanaf 1 september 2020 (erkenningen) en vanaf ten laatste 1 oktober 2020 (eventsubsidies) via digitale webformulieren kunnen ingediend worden.

De belangrijkste wijzigingen uit deze vernieuwde reglementen zijn:

1) Erkenningsreglement voor Gentse sportverenigingen:

- er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen sportverenigingen en verenigingen met een sportaanbod

- strengere voorwaarden om als commerciële sportvereniging erkend te kunnen worden

    ° zo mag men geen deel uitmaken van een commerciële keten en moeten vennootschappen een aantoonbare sociale rol vervullen binnen het Gentse sportlandschap

- de erkenning wordt verleend voor een periode van 3 jaar en de bijkomende erkenning steeds voor de geldigheidsperiode van de lopende erkenning, dus vanaf de eerste verlenging ook steeds voor 3 jaar.

  ° dit betekent ook dat de verlenging van zowel erkenning als bijkomende erkenning niet meer jaarlijks moet aangevraagd worden

- het nieuwe erkenningsreglement gaat in op 1 september 2020, maar door een overgangsregel blijven alle huidige of vóór 1/9/2020 verleende erkenningen echter gewoon geldig tot de hun toegekende einddatum

2) Nieuw subsidiereglement voor de toekenning van werkingssubsidies sport:

- het recht op deze subsidies blijft voorbehouden aan erkende sportverenigingen met bijkomende erkenning voor hun jeugd- en/of G-sportwerking

- voor de berekening zijn er nog slechts 4 in aanmerking genomen werkingscriteria, elk met een vast gelinkt subsidiebedrag per criterium: aantal leden en/of aantal G-sporters, UITpas-aanbieder, aparte G-sportwerking en

 aantal gekwalificeerde jeugd- en G-sporttrainers

- een sportvereniging heeft gedurende de geldigheidsperiode van de bijkomende erkenning elk jaar automatisch recht op deze werkingssubsidies en voor de berekening worden de op 1 maart beschikbare werkingsgegevens

 gebruikt. Men moet dus geen jaarlijkse aanvraag meer doen voor werkingssubsidies

- het reglement gaat in op 1 september 2020, maar zal dus maar voor het eerst van toepassing zijn op de werkingssubsidies 2021.

3) Nieuw subsidiereglement voor de ondersteuning van sportieve events:

- omvat nu ook de ondersteuning van de grotere sportieve events

- voor de bepaling van de categorie waarin het event wordt ingedeeld (met daaraan een gekoppeld forfaitair subsidiebedrag) worden nog maar 4 criteria in aanmerking genomen: aantal deelnemers, aantal toeschouwers,
 media-uitstraling en sportief niveau. De subsidiebedragen gaan van 350 € voor events van categorie 1 tot 8000 € voor categorie 6

- per jaar kan er slechts één eventsubsidie aan een organisator toegekend worden en verbonden organisatoren worden als dezelfde organisator beschouwd

- in het kader van het streven naar afvalarme events moet men voldoen aan een volledig verbod op gebruik van wegwerprecipiënten door o.a. gebruik te maken van herbruikbare bekers

- elke aanvraag moet ten laatste 2 maand vóór de eventdatum ingediend worden om in aanmerking te komen voor deze subsidie, maar er is wel een overgangsregeling geldig voor de events die plaatsvinden in de maanden januari, februari of maart 2021

- het reglement gaat in op 1 januari 2021.

Ter info: de reglementen voor de toekenning van opleidingssubsidies en infrastructuursubsidies zijn niet gewijzigd