Toegankelijkheidsambtenaar

Gent werkt aan een integraal toegankelijke stad met projecten zoals 'aanpasbaar bouwen' en 'app on wheels'

Toegankelijkheidsambtenaar

Gent werkt aan een integraal toegankelijke stad. Iedere inwoner en bezoeker zou vlot gebruik moeten kunnen maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. ‘Integraal toegankelijk’ wordt wel eens uitgelegd aan de hand van de vijf B’s. Om niemand uit te sluiten moeten diensten en de samenleving Bereikbaar, Betreedbaar, Begrijpbaar, Betaalbaar en Bruikbaar zijn voor personen die slechtziende of doof zijn, anderstalige toeristen, senioren, burgers met tijdelijke letsels, ouders met een buggy, leveranciers met een zware levering, rolstoelgebruikers, kinderen of analfabeten…

Het uitgangspunt om nieuwe gebouwen, straatmeubilair, computers of communicatie integraal toegankelijk vorm te geven is ‘Design for All’. Of in onze taal: ‘ontwerpen voor iedereen’. In plaats van aparte voorzieningen voor specifieke behoeften te ontwikkelen wordt iets best ontworpen zodat iedereen er gebruik van kan maken. Ongeacht de eigenheid.

Gent is een mooie historische stad met veel monumenten en oudere gebouwen en smallere straten. Dit zorgt voor de uitdaging om ook wat er al bestaat aan te passen.

Sinds 1 maart 2010 is de Vlaamse verordening Toegankelijkheid van kracht. Deze wetgeving legt een aantal verplichte toegankelijkheidsvoorwaarden op die afleesbaar zijn op een bouwplan. De verordening moedigt aan om ook inspanningen te doen die niet infrastructureel zijn of die je niet kan zien op een bouwplan: bijvoorbeeld werken met contrasten op de muren, het voorzien van een ringleiding voor personen die slechthorend zijn, lichtsignalen voor evacuatie, enzovoort.

Beleid voor integrale toegankelijkheid

Stad Gent stelde een voltijds toegankelijkheidsambtenaar aan om hieraan te werken. Deze ambtenaar is het aanspreekpunt voor zowel interne diensten als externen. Hij adviseert ondermeer de aanvragen voor bouwvergunningen voor publiek toegankelijke gebouwen en werkt hiervoor samen met een extern adviesbureau. Hij is lid van verschillende overlegstructuren, bijvoorbeeld op vlak van ruimtelijke ordening, architectuur en monumentenzorg. Ze werkt nauw samen met de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid en formuleert regelmatig beleidsvoorstellen om de stedelijke dienstverlening toegankelijker te maken.

Ontdek hoe de verschillende stakeholders samenwerken

Lees meer over het samenwerkingsverband tussen Stad Gent, LUCA School of Art Gent en KU Leuven DOCX (33.2 KB)

Inwoners kunnen per post, fax of e-mail ontoegankelijke situaties melden aan de toegankelijkheidsambtenaar

App on wheels

Via de app vindt u hoe toegankelijk een publiek gebouw in Gent is.

Aanpasbaar bouwen

Door de grote vergrijzingsgolf neemt het aantal personen met een beperking toe waardoor de woningen niet altijd voldoen aan de noden. Toch willen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een aanpasbare woning kan evolueren met de wensen en behoeften van de bewoners. Als er van bij het ontwerp of bij een verbouwing gedacht wordt aan de kwaliteit van de woning en niet op het moment dat men hulpbehoevend wordt, wordt de woning toegankelijk, veilig en comfortabel voor een brede groep van bewoners. Het toepassen van de principes voor aanpasbaar bouwen betekent niet dat de woning hierdoor duurder wordt.
Het Stads Ontwikkelingsbedrijf Gent past in zijn woonprojecten die principes reeds toe.
Voor meer info kunt u terecht bij de Toegankelijkheidsambtenaar.