Procedure, Regelgeving en GASBemiddeling

U vindt hier algemene informatie en de wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

Hoe wordt een GAS opgelegd?
 1. De politieagent stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal) of de gemeenschapswachter/bevoegd ambtenaar stelt de feiten vast en neemt die op in een BV (bestuurlijk verslag)
 2. De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van dit PV/BV
 3. Hij/zij kan een verweer indienen
 4. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS wordt opgelegd

De vaststelling gebeurt door een politieambtenaar /politieagent, door een gemeentelijke ambtenaar of gemeenschapswacht of door bepaalde ambtenaren van de vervoersmaatschappijen en bewakingsagenten (deze hebben enkel ‘aangifte’-bevoegdheid).

De sanctie wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank. Voor de minderjarigen is de jeugdrechtbank bevoegd.

Verweer indienen
Indien u uw GAS-boete wenst aan te vechten kan u dit doen door een verweer in te dienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.
Hoe dient u verweer in?

 • Uw GAS-boete bedraagt €70 of minder = schriftelijk verweer.
  U stuurt uw verweerschrift binnen de 15 dagen per aangetekende zending naar Stad Gent - GAS, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  (Let op: verweer voor een GAS4-boete dient binnen de 30 dagen per gewone zending te gebeuren.)
 • Uw GAS-boete bedraagt meer dan €70 = schriftelijk of mondeling verweer.
  Indien u uw verweer niet schriftelijk wenst in te dienen kan u op uw verzoek worden gehoord. In dat geval kan u, al dan niet met bijstand van een advocaat, mondeling uw verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar en dit na het maken van een voorafgaande afspraak. De contactgegevens vindt u op de brief met uw GASboete.

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Geldboete
Het bedrag van de GAS kan verhogen in geval van herhaling. Bovenop de GAS kan een extra factuur komen die onkosten voor het verwijderen van sluikstort vergoedt.

In 2013 werd de federale reglementering omtrent GAS gewijzigd. De wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties wordt verwerkt in de Gentse regelgeving. Op de trefdag GAS van 7 april 2014 werd dit toegelicht.

Lees het verslag en het GASbeleid van de stad Gent

GASTrefdag 7 april 2014 DOCX (15.79 kB)

 

Nieuwe Gentse GAS-reglementering
De gemeenteraad van 24 november 2014 keurde de nieuwe Gentse GAS-reglementering goed die vanaf 1 december 2014 wordt toegepast. Deze omvat onder andere:

 • een algemeen reglement. Hierin zijn de verschillende aspecten van de procedure vastgelegd voor inbreuken op één van de bepalingen van de politiereglementen of verordeningen van de Stad Gent die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een GAS
 • een codex. Dit biedt een totaal overzicht van de gedragingen die op Gents grondgebied aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie
 • een protocolakkoord, afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en de procureur des Konings. Hierin wordt de samenwerking tussen beiden en de reglementering betreffende de gemengde inbreuken verduidelijkt. In dit akkoord worden ook de voorwaarden voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie vastgelegd.
 • de beleidsnota waarin zowel een evaluatie van het huidig GAS-beleid in Gent als het toekomstig beleid wordt besproken, gebaseerd op de nieuwe regelgeving.

In een grote stad als Gent komen kleine diefstallen en opzettelijke slagen en verwondingen vaak voor. Omdat het Parket dergelijke inbreuken sowieso seponeert en dit kan leiden tot straffeloosheid blijft de stad Gent deze sanctioneren met een GAS - als de schade minder dan €125 bedraagt. Indien een minderjarige de inbreuken pleegt blijft het Parket de zaak opvolgen.

Gentse Feesten
Naast de bestaande regelgeving is er tijdens de Gentse Feesten ook een Politieverordening Gentse Feesten en een Reglement voor het privaat gebruik van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten. Dit gaat om handel op de openbare weg buiten vaste standplaatsen, het verbod op geopende glazen flessen op het openbare domein binnen de Gentse Feestenzone, …

 

GAS-Bemiddeling voor minderjarigen
De huidige reglementering voorziet in een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Bij bemiddeling bespreken overtreder en benadeelde partij samen de inbreuk. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. Samen wordt naar een geschikte vorm van herstel gezocht. Dit kan zijn:

 

 • Een prestatie bij een stadsdienst verrichten
 • Een werkstuk maken
 • Een schadevergoeding vereffenen

GAS-bemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig. Het resultaat van de bemiddeling kan bepalend zijn voor het bedrag van de eventuele geldboete. Voor meerderjarigen is bemiddeling niet verplicht.

De GASBemiddelaars voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn Drieke Derudder en Gilles Dupont

GAS-Verkeersinbreuken
De vaststelling betreffende het stilstaan en parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 en F103 worden vastgesteld en gesanctioneerd via de zogenaamde GAS4-procedure. Zie verder GAS4.