GAS 4

De GAS 4 procedure wordt vanaf 01/01/2016 toegepast op inbreuken op regels rond stilstaan en parkeren en negeren van verkeersbord C3 en F103

Sinds 1 januari 2016 valt het negeren van verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) van verkeersbord F103 (voetgangerszone) en schending van de verkeersregel stilstaan en parkeren onder de GAS4-procedure.

Wat is een GAS-boete?
De gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) sanctioneert kleine gevallen van openbare overlast zoals sluikstort en wildplassen. Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde inbreuken die voorheen door het Parket werden afgehandeld, sanctioneren. Stad Gent past vanaf 1 januari 2016 deze procedure toe voor onderstaande overtredingen. Dit wordt GAS 4 genoemd.

Wat valt onder GAS 4?
• Overtredingen op het stilstaan en parkeren door meerderjarige overtreders die een wettelijke woon- of verblijfplaats in België hebben. Dit wordt behandeld door de sanctionerend ambtenaar van de Juridische Dienst. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina

• Overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en op het verkeersbord F103 (voetgangerszone) vastgesteld door een camera. Dit wordt behandeld door sanctionerende ambtenaren van het Mobiliteitsbedrijf. Contactgegevens: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/vergunningen-en-toegang-autovrij-gebied

Voor deze inbreuken werd met de procureur des Konings een protocolakkoord afgesloten. Dit akkoord verduidelijkt de toepassing van de reglementering, legt de voorwaarden vast voor het opleggen van een administratieve geldboete en omlijnt duidelijk de rol van elke partij.

Procedure en Regelgeving
1. Vaststelling

 • Een politieagent stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een PV
 • Een onbemande camera registreert de inbreuk op de verkeersborden C3 en F103. Dit wordt vastgelegd in een bestuurlijk verslag (BV)

2. Betalingsuitnodiging
De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het PV of BV.

 • Binnen de 30 dagen na ontvangst kan de overtreder een verweer indienen
 • De sanctionerend ambtenaar kan op basis van het verweer beslissen te seponeren
 • Wordt het verweer niet aanvaard dan ontvangt de overtreder een betalingsherinnering met een termijn van 30 dagen

3. Herinnering
Indien 30 dagen na de betalingsuitnodiging geen verweer noch betaling volgt dan ontvangt de overtreder een herinneringsbrief met een nieuwe termijn van 30 dagen.
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.

De GAS 4procedure wordt gedetailleerd opgenomen in het ‘Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen’.

Verweer indienen
Indien u uw GAS4-boete wenst aan te vechten kan u dit doen door een verweer in te dienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.
Hoe dient u verweer in?

 • Uw GAS4-boete bedraagt €70 of minder = schriftelijk verweer.
  U stuurt uw verweerschrift binnen de 30 dagen per gewone zending naar Stad Gent - GAS Parkeren, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Uw GAS4-boete bedraagt meer dan €70 = schriftelijk of mondeling verweer.
  U wenst uw verweer schriftelijk in te dienen : u stuurt uw verweerschrift binnen de 30 dagen per gewone zending naar Stad Gent – GAS Parkeren, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  Indien u uw verweer niet schriftelijk wenst in te dienen kan u op uw verzoek worden gehoord. In dat geval kan u, al dan niet met bijstand van een advocaat, mondeling uw verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar. Hiervoor maakt u voorafgaand, binnen voornoemde termijn van 30 dagen, een afspraak. De contactgegevens vindt u op uw brief van de GAS4-boete.

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Geldboete
Zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 zijn er twee categorieën, naargelang de aard van de overtreding.
Eerste categorie : €58
Tweede categorie : €116

Documenten
De gemeenteraad van 15 december 2015 keurde de GAS 4-procedure goed. Deze procedure wordt vanaf 1 januari 2016 toegepast en omvat onder andere:

De Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Hierin wordt een overzicht gegeven van de inbreuken op de verkeersreglementering die volgens de wet op de gemeentelijke administratieve sancties en het KB kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete.

 

GAS 4 Politieverordening stilstaan en parkeren

Lees PDF (541.82 kB)

Een algemeen reglement. Hierin zijn de verschillende aspecten van de procedure vastgelegd voor inbreuken op één van de bepalingen van de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

GAS 4 Reglement

Lees PDF (580.42 kB)

 

Een protocolakkoord verkeer, afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en de procureur des Konings. Hierin wordt de samenwerking tussen beide partijen alsook de voorwaarden voor het opleggen van een administratieve geldboete vastgelegd.

GAS 4 Addendum protocolakkoord verkeer

Lees meer PDF (353.98 kB)