header materiele hulp

Materiële hulp en ondersteuning

Lees meer over materiele hulp en ondersteuning, alsook afspraken rond aanmelden en doorverwijzen naar voedselondersteuning.

Wat is materiële (nood)hulp?

Materiële noodhulp is er voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie die te weinig eigen middelen hebben om bepaalde levensnoodzakelijke producten te kopen. De producten zijn gratis. Er kan gebruik gemaakt worden van de noodhulp bij acute nood en dient dus als tijdelijk vangnet. Het is een opstap tot een bredere en betere structurele begeleiding. Het bouwt mee aan (of kan een onderdeel zijn van) de weg uit de armoede.

Over welke producten gaat het?

  • Voedselhulp
  • Kledij
  • Klein huishoudmateriaal
  • Hygiëne producten
  • Meubels

De realiteit toont echter aan dat voor een aantal mensen deze hulp ook langdurig een noodzaak is. Stad Gent vindt het belangrijk om dit aan (boven) lokale overheden te blijven signaleren.

Materiële ondersteuning?

Naast materiële noodhulp bestaat er ook materiële ondersteuning. Deze ondersteuning is er voor een ruimere groep Gentenaars die het moeilijk heeft om rond te komen. Deze ondersteuning is vaak een hefboom naar andere doelstellingen zoals ontmoeting, (sociale) activering, …

Voorbeelden van materiële ondersteuning zijn de sociale kruideniers, sociale restaurants, kringwinkels, ...

Afspraken rond aanmelden en doorverwijzen naar voedselondersteuning

Vanaf 1 september 2023 wijzigt de manier van doorverwijzen naar voedselondersteuning. Deze wijzigingen zijn er gekomen om de gelijkwaardigheid voor de hulpvragers en de draagkracht bij de voedselinitiatieven te bewaken.

Aanmelden

Welzijnsorganisaties die in nauw contact staan met personen en huishoudens die financiële problemen hebben en in een precaire situatie leven, kunnen cliënten aanmelden voor een periode van 2 maanden. Tijdens deze 2 maanden kunnen ze samen bekijken of een doorverwijzing voor een langere periode nodig is of kunnen ze al bepaalde rechten (laten) toekennen waardoor voedselondersteuning niet langer nodig is.

Doorverwijzen

OCMW, CAW en de Dienst Outreachend Werk, Asiel en Vluchtelingen kunnen personen en gezinnen doorverwijzen voor een periode van 6 maanden. Dit kan wanneer ze in een precaire situatie leven en op basis van een financieel onderzoek of een verklaring van de hulpvragers.

  • doorverwijzing naar gratis aanbod: leefgeld per week <60€ (+ 30€/inwonend gezinslid)
  • doorverwijzing naar betalend aanbod: leefgeld per week < 85€ (+30€:inwonend gezinslid)

Personen met een laag pensioen of een invaliditeitsuitkering kan men meteen doorverwijzen voor 2 jaar.
Als na de periode van 6 maanden (of 2 jaar) blijkt dat de nood nog altijd aanwezig is, kan men de doorverwijzing verlengen voor een nieuwe periode van 6 maanden (of 2 jaar).

De doorverwijzer engageert zich om tijdens de periode van voedselondersteuning met de hulpvrager aan de slag te gaan om rechten te realiseren en/of stappen te zetten naar een verbetering of stabilisatie van de leefsituatie.

Nieuw formulier vanaf 1 september

Vanaf 1 september is er een nieuw formulier om hulpvragers aan te melden of door te verwijzen naar voedselondersteuning.

Vul het formulier in DOCX (72.01 kB)

Toekomstmodel voor 'materiële hulp'

In 2020 werkte Stad Gent samen met middenveldorganisaties een toekomstmodel materiële hulp uit dat er voor zorgt dat kwetsbare Gentenaars gelijkwaardig toegang krijgen tot materiële noodhulp en ondersteuning.

In het voorjaar van 2022 keurde de gemeenteraad en alle voedselinitiatieven het toekomstmodel goed.

programma

Hefbomen voor een werkbaar toekomstmodel

Meer info?

Koen Geirnaert
Coördinator Armoedebestrijding
Dienst Lokaal Sociaal Beleid
koen.geirnaert@ocmw.gent

0471 61 58 95