Lockers voor dak- en thuislozen

Stad Gent stelt aan dak- en thuislozen lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten.

Met het project 'Lockers voor dak- en thuislozen' wil de Stad Gent een antwoord bieden op een belangrijk signaal vanuit de doelgroep en middenveldorganisaties.

Mensen zonder onderdak in Gent ervaren een tekort aan toegankelijke en betaalbare locaties om spullen in op te slaan. Slaapzak en kledij veilig en droog houden kan heel wat gezondheidsproblemen, kosten en ongemakken besparen. Verlies en diefstal van documenten en materiaal zorgen er al te vaak voor dat mensen langer dan nodig met dakloosheid worden geconfronteerd.

Gebruiksvoorwaarden:

 • De lockers zijn voorbehouden voor mensen die dak- en thuisloos zijn.
 • Een locker kan enkel toegewezen worden na screening door een van onderstaande organisaties:
  • OCMW Gent Thuislozenzorg - Wittemolenstraat 89
  • CAW Oost-Vlaanderen Onthaal - Oude Houtlei 124
  • MSOC, enkel voor cliënten - Gewad 13
  • Dienst Outreachend Werken - Abeelstraat 19
  • JAC Gent, jongeren tussen 12 en 25 jaar - Drabstraat 18
 • Gebruik van lockers is niet anoniem. Er zal steeds een naam en contactgegevens gevraagd worden.
 • Het is verboden om bederfelijke, ontvlambare, en illegale spullen op te bergen in de lockers.
 • Lockers kunnen gebruikt worden tot een volgende opruimactie (maximaal 3 maand). Vier keer per jaar opent de beheerder alle lockers om ze vervolgens te legen en te reinigen.
 • Bij vermoedens van misbruik, ernstige geurhinder, verdachte geluiden, andere hinder of misdrijven behoudt de Stad het recht om de locker te (laten) openen, de inhoud te verwijderen en zo nodig de politie te verwittegen.
 • Elke poging van derden om ongeoorloofd gebruik te maken van de lockers dient meteen door de eigenlijke gebruiker gemeld te worden aan de coördinator van het project.

Volledige reglement 'Lockers voor daklozen'

Download hier PDF (305.12 KB)

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent
Tel: 09 268 21 50
Email: outreachendwerken@stad.gent