Sociale dienst stelt jaaroverzicht en trends van 2019 voor

Een van de trends: een lichte daling van het aantal mensen dat een leefloon ontvangt, maar een stijging van het aantal leefloonstudenten.

 

Een stijging van het aantal leefloonstudenten, maar een lichte daling van het totale aantal mensen dat een leefloon ontvangt, dat is een van de trends in het jaarverslag van de sociale dienst voor 2019. Uit het verslag blijkt ook dat de strijd tegen huurachterstal op de sociale markt en de uitbreiding van 'Kinderen Eerst' vruchten afwerpen.

Opvallende cijfers

 • De sociale dienst begeleidde in totaal14.105 huishoudens. 58% van wie een beroep deed op de sociale dienst is alleenstaand. Eénoudergezinnen maken 15% van het totaal uit.
 • In de wijken Nieuw Gent, Rabot en Muide-Meulestede wonen verhoudingsgewijs de meeste cliënten. Daar krijgen respectievelijk 19,2%, 17% en 16% van de inwoners hulp van de sociale dienst. In Drongen (1,6%), de kanaaldorpen (2,2%) en Oostakker (2,3%) wonen dan weer het laagste aandeel cliënten.
 • Bijna 1 op de 3 van de mensen die een leefloon ontving in 2019, was jonger dan 25 jaar, 47% was jonger dan 30 jaar.
 • Het aantal leefloners daalde licht, maar meer Gentenaars kregen andere financiële hulp (bijvoorbeeld voor gezondheidskosten en deelname aan sport en vrije tijd): hun aantal steeg van 8.330 naar 8.784.
 • 1.887 huishoudens kregen aanvullende financiële hulpom hen aan een menswaardiger inkomen te helpen. Gemiddeld kregen ze 108 euro per maand.

Het OCMW blijft innoveren en investeren om meer mensen beter te kunnen helpen. In 2019 met onder meer de oprichting van het MAACT, de komst van gezondheidscoaches en de uitbreiding van Kinderen Eerst. Voor de komende jaren zijn armoede bestrijden bij gezinnen, activering op maat, housing first en extra psychologische ondersteuning de prioriteiten.

Rudy Coddens , schepen van Armoedebestrijding en Sociaal Beleid

Tendensen en realisaties

 • De nood aan psychologische hulpblijft lichtstijgen: 1.670 personen kregen begeleiding in 2019. De vraag is hoog: daarom voorziet het stadsbestuur in het nieuwe armoedebeleidsplan extra middelen voor gratis psychologische hulp, ook in de wijken.
 • Het aantal mensen in activering steeg verder naar 3.411. Vier maanden na toekenning van het leefloon is 82% van de cliënten geactiveerd.
 • Het aantal leefloonstudenten steeg van 829 in 2018 naar 1.032 in 2019.
 • De strijd tegen huurachterstal op de sociale markt werpt vruchten af: het aantal meldingen huurachterstal (meer dan 2 maand) daalt verder, van 896 naar 756.
 • Het Sociaal Verhuurkantoor Gent nam in 2019 in totaal 20 nieuwe woningen in huur. Het nieuwe armoedebeleidsplan voorziet een verdere uitbreiding van het aanbod, tot 532 woningen.
 • Het housing first-principe geeft daklozen eerst een woning, zodat ze sterker staan om vervolgens ook andere problemen aan te pakken. Ex-daklozen krijgen intensieve begeleiding door wooncoaches, met succes: 87,5% kon zijn woning behouden in 2019.
 • 452 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kregen opleiding en werk bij het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE). Zij zetten zich in voor de Groep Gent en bieden hulp in de vorm van kluswerk, verhuis, gratis en betaalbare maaltijden aan kwetsbare burgers tegen laag tarief.
 • In de 8 sociale restaurants uitgebaat of ondersteund door de Stad werden meer dan 76.800 maaltijden geserveerd, waarvan 52% aan sociaal tarief.

Bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren

De sociale dienst heeft bijzondere aandacht voor kinderen.

 • Casemanagers gaan aan de slag met gezinnen die op meerdere domeinen begeleiding nodig hebben.
 • De sociale dienst kent een extra laag tarief kinderopvang toe, zodat kinderen betere ontwikkelingskansen krijgen en hun ouders tijd en ruimte krijgen om hun talenten te ontplooien. 444 kinderen kregen zo toegang tot betaalbare opvang, een sterke stijging ten opzichte van 2018 (372 kinderen) en 2017 (271).
 • Kinderen Eerst biedt hulp op school via zitdag in 18 scholen en consult voor 38 scholen. Het aantal begeleide gezinnen steeg van 315 naar 528 in schooljaar 2018-2019. 75% was nog niet gekend bij de sociale dienst. Het nieuwe armoedebeleidsplan voorziet de verdere uitbouw van Kinderen Eerst, met extra inzet van maatschappelijk werkers op meer scholen.

Innovatie

De sociale dienst blijft zijn werking bijsturen om mensen nog beter te kunnen helpen.

 • In 2019 zag het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)het licht: de nieuwe aanpak biedt de cliënt een vlotter traject van begin tot eind, met bijsturing waar nodig. Vaste contactpersonen versterken de samenwerking met welzijnsbureaus en werkvloeren.
 • Sinds 2019 wijzen 18 gezondheidsgidsen mensen de weg naar medische hulp en welzijnshulp. Ze helpen bijvoorbeeld om een afspraak te maken, gaan mee bij het eerste bezoek aan de tandarts of dokter of staan mensen bij tijdens en na een ziekenhuisopname.
 • In 2019 startte de eerste gespecialiseerde rechtenmaatschappelijk werker. Zij zet samen met partners in de wijk (Kind en Gezin, wijkgezondheidscentra, enzovoort) alles op alles om kwetsbare Gentenaars te helpen met de aanvraag van sociale voordelen. Zo werden in 2019 onder andere 583 extra schooltoelagen aangevraagd.
 • Drie projecten die focussen op armoede bij jongeren kregen steun om een doelgerichte aanpak uit te bouwen.
 • De innovatieve aanpak wordt verdergezet in het nieuwe armoedebeleidsplan, onder andere via het Sociaal Innovatiefonds.