Organisaties binnen Huis van het Kind

Hier vind je een overzicht van de organisaties met een aanbod binnen de werking van Huis van het Kind Gent.

Binnen de stad zijn de jeugddienst, het onderwijscentrum, dienst Kinderopvang, de opvoedingswinkel, de psychologische dienst en integrale gezinsbegeleiding en dienst Welzijn en Gelijke Kansen partner in Huis van het Kind.

IN-Gent vzw

IN-Gent voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De dienstverlening richt zich zowel op burgers, organisaties als het beleid.
Meer info op https://in-gent.be/

LEJO vzw

LEJO staat voor ‘Leren door Ervaringen voor Jongeren’. De werking bestaat uit 3 luiken: Vrije Tijd, Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten en Mobiele Tienermoederwerking.
Meer info op https://www.lejo.be/

VCOK

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. Opvoeden is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Moeders en vaders voeden hun kinderen niet alleen op, zij delen de opvoedingsverantwoordelijkheid met vele anderen zoals kinderopvang, de school, de buurt. Met hun vormingsaanbod willen ze ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken ondersteunen. Meer info op http://www.vcok.be/

Vzw Jong

Vzw Jong is het Gentse, particuliere jeugdwelzijnswerk met deelwerkingen in verschillende buurten van de negentiende-eeuwse stadsgordel, het stadscentrum en Nieuw Gent. Vzw Jong wil de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen. Vzw Jong heeft ook een heel aantal spelotheken in Gent, waar je allerlei speelgoed kan ontlenen.
Meer info op https://www.vzwjong.be/

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Ze zijn vooral gekend door de consultatiebureaus. Meer info op www.kindengezin.be

Inloopteams

Een inloopteam (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen (voor- en vroegschools) in een moeilijkere leefsituatie. Op regelmatige tijdstippen worden in een inloopteam activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. Er zijn oudergroepen, speel- en onthaalmomenten, uitstappen, informatiesessies, ... De dienstverlening van een inloopteam is gratis. Vind de Gentse Inloopteams hier.

CKG

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6jarigen). Het CKG biedt mobiele begeleiding, ambulante training en ambulante opvang en residentiële opvang. In Gent zijn er 2 CKG's: CKG Sloeberhof en CKG Kinderkasteeltje.

CAW

Het JAC voorziet informatie en advies, vraagverheldering, verwijzing voor jongeren tot 25 jaar. Er is ook chat- en emailhulpverlening mogelijk. Er is ook een aanbod voor ouders met opvoedingsvragen over kinderen en jongeren, aanbod voor jongeren in conflictueuze relaties met hun ouders en een aanbod ouderschapsbemiddeling. Meer info vind je hier.

HVG

Huisartsenvereniging Gent promoot de dienstverlening van partners door middel van website en nieuwsbrief en tracht zo een betere toeleiding via huisartsen te bereiken. HVG promoot bijscholingen voor artsen om een betere kwaliteit in hun taak als huisarts in hun educatieve rol te bereiken alsook een betere kennis van de sociale kaart. Meer info op www.hvg.be

Kraamkaravaan

Het Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan organiseert de basis- en uitbreidingscursus alsook bijscholingen en studiedagen voor kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgdiensten en andere professionelen. Meer info op https://www.kraamkaravaan.be/

Uilenspel

Uilenspel biedt buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. De vrijwilligers gaan 1 uur per week langs aan huis bij een gezin in hun buurt en begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. Aanmelden kan via de school, buurtorganisaties of rechtstreeks. Meer info: https://uilenspel.be/

Kompanjon vzw

Kompanjon vzw wil de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen verhogen en organiseert hiervoor studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Een student komt wekelijks aan huis, ondersteunt één of meerdere kinderen van het gezin. De student werk hierbij op vraag en maat van het kind en het gezin. Meer info: https://www.kompanjon.be/

CLB

In het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen ouders en jongeren terecht met al hun vragen rond gezondheid, opvoeding en onderwijs.

De Gentse Wijkgezondheidscentra


De Gentse WGC’s organiseren in hun wijken verschillende activiteiten om gezonde overtuigingen, waarden en vaardigheden te ontwikkelen bij jonge gezinnen. Zo wordt in samenwerking met verschillende wijkpartners regelmatig in de diverse wijken groepssesies georganiseerd rond gezonde voeding bij jonge kinderen, tandzorg, wat te doen bij zieke kinderen, … Daarnaast willen WGC’s invloed uitoefenen op de determinanten van gezondheid door actieve participatie in beleidsvoorbereidende structuren.

I-mens

i-mens is een nieuwe zorgorganisatie, die zorg aan huis brengt. Je kan er terecht voor kraamhulp, gezinszorg, een vroedvrouw aan huis, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en meer.