Wijkprojecten geestelijke gezondheidszorg

Lees meer over de manier waarop Stad Gent via wijkwerking psychosociale hulpverlening toegankelijker gemaakt voor kwetsbare Gentenaars.

Mobiele werkers geestelijke gezondheidszorg

Dit is een initiatief van de Stad Gent in samenwerking met het PAKT  . Het Karus Gent Melle, PC Gent Sleidinge en het PC Dr. Guislain voorzien medewerkers. In 3 Gentse wijken is er een mobiel werker aan de slag : Nieuw Gent, Watersportbaan en Rabot.

De mobiele werkers bouwen bruggen tussen wijkbewoners, het wijknetwerk van dienst- en hulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan op zoek naar kwetsbare mensen die kampen met psychische klachten en die om allerlei redenen onder de radar blijven. Ze werken outreachend, vindplaatsgericht en zo nodig aanklampend. Dit wil zeggen dat ze zelf actief de stap naar de doelgroep zetten, mensen ontmoeten in hun eigen leefomgeving : thuis, op straat en in openbare ontmoetingsplaatsen zoals inloopcentra.

Samen met het netwerk uit de wijk en de partners uit de GGZ zorgen zij ervoor dat kwetsbare personen de weg naar juiste zorg vinden. Ze bouwen de eerste fundamenten van een netwerk voor de cliënten en volgen dit verder op.

Ze spelen ook een belangrijke rol in het netwerk van hulpverleners en sociale werkingen binnen de wijk. Zij geven advies en coaching op vlak van psychische kwetsbaarheid en hulpverlening, en bouwen een netwerk op dat samenwerkt met het oog op verhogen van de toegankelijkheid van zorg en op het uitbouwen van snelle schakels in de zorg (snelle en effectieve doorverwijzing).

In de wijk werken ze aan een draagvlak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door middel van preventie en dialoog. De mobiele werkers zetten activiteiten van onderuit op met de doelgroep en de wijkbewoners ter versterking van het herstel- en integratieproces. Ze ondersteunen het buurtnetwerk in het creëren van een wijkklimaat gericht op inclusie van kwetsbare mensen : kwartiermaken.

Overzicht mobiele wijkwerkers geestelijke gezondheidzorg

  • Nieuw Gent : Jan Dendas
  • Watersportbaan : Véronique Norga
  • Rabot : Katrien Peels

Relance psychologen

In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent extra middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Zo zijn onder meer 4 psychologen aangeworven voor 2 jaar die gratis psychologische hulp aanbieden aan kwetsbare Gentenaren, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

De focus ligt op individuele, kortdurende, krachtgerichte trajecten van maximum 10 sessies per persoon. Er gelden geen vooraf vastgelegde beperkingen met betrekking tot thema’s, problematieken, ernst, of eventuele zorggeschiedenis/zorgplannen.

De psychologen hebben naast zitdagen in wijkgezondheidscentra ook momenten dat ze aanwezig zijn in  laagdrempelige sociale organisaties (vb vzw SIVI) in verschillende wijken. Hiermee willen ze maximaal drempels verlagen naar Gentenaars met een verhoogde kwetsbaarheid.  

Om een beroep te doen op de hulp van deze psychologen is een doorverwijzing van de huisarts of een professioneel hulpverlener nodig.

 

Kwartiermaken

Kwartiermaken is een militaire term die staat voor het klaarmaken van een bivakplaats van het leger. Kwartiermakers zoeken een veilige locatie, waar ook eten te vinden is en er genoeg warmte is.

Het woord kreeg ook een betekenis in de geestelijke gezondheidszorg:

Kwartiermakers vinden en organiseren in de stad gastvrije plekken voor mensen die uitgesloten worden, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die aan de rand van de maatschappij functioneren. Doelstelling van kwartiermaken is het creëren van meer gemeenschap. Deze methodiek is een noodzakelijke bouwsteen in het verhaal van vermaatschappelijking van zorg. Respect voor elkaars eigenheid, participatie en presentie zijn daarbij belangrijk.

Ook in Gent wordt al enkele jaren actief ingezet op kwartiermaken. In Ledeberg bouwde Peter Dierinck (klinisch psycholoog, Vlaams Vereniging voor geestelijke gezondheid) hiervoor een platform en proefproject samen met wijkorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners in het buurtproject kwartiermaken. Ook initiatieven als de mobiele wijkwerkers geestelijke gezondheid en vzw Enchanté zetten actief in op deze methodiek.

Via deze projecten bouwt de stad Gent mee aan klimaat waar  warmte,  veiligheid, zorg en inclusie van mensen met een kwetsbaarheid voorop staat.

 

Meer info? 
Steven Gillis, regisseur geestelijke gezondheid Stad Gent

Steven.gillis@stad.gent