Organisaties binnen Huis van het Kind

Hier vind je een overzicht van de organisaties met een aanbod binnen de werking van Huis van het Kind Gent.

Binnen de stad zijn de jeugddienst, het onderwijscentrum, dienst Kinderopvang, de opvoedingswinkel en dienst Lokaal Sociaal Beleid partner in Huis van het Kind.

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Biedt informatie, advies en doorverwijzing voor jongeren tot 25 jaar. Deze hulpverlening kan ook via chat- en email.
Er is een aanbod voor:

  • ouders met opvoedingsvragen over kinderen en jongeren
  • jongeren in conflictueuze relaties met hun ouders
  • ouderschapsbemiddeling

Meer info: https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

Richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar zolang ze basisonderwijs volgen (met bijzondere aandacht voor kinderen tot 6 jaar).
Het CKG biedt mobiele begeleiding, ambulante training, ambulante opvang en residentiële opvang.
In Gent zijn er 2 centra:
https://www.i-mens.be/ons-aanbod/opvoedingsondersteuning/ckg
https://kinderkasteeltje.be/

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

In het CLB kunnen ouders en jongeren terecht met al hun vragen rond gezondheid, opvoeding en onderwijs.

De Gezinsbond

De Gezinsbond is er voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
Voor gezinnen met één, twee of meer kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders.
Ze geven advies, en bieden voordelen en activiteiten aan. 
Meer info: www.gezinsbond.be

Familiehulp vzw

Familiehulp heeft een ruim aanbod aan zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. 
De organisatie helpt met oplossingen op maat voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, voor mensen met een zorgbehoefte en voor mantelzorgers. 
https://www.familiehulp.be/

Familiezorg vzw

Familiezorg biedt zorg en ondersteuning in de thuisomgeving.
Ze zijn er voor iedereen: jong, oud, gezinnen, alleenwonenden, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood.
Meer info: https://www.familiezorg.be/

Fiola vzw

Biedt deskundige ondersteuning op maat voor ouders van (prematuur geboren) baby’s, kinderen en jongeren met een (vermoeden van) een verstandelijke of motorische beperking. 
Meer info: https://fiolavzw.be/

Huisartsenvereniging Gent (HVG)

HVG verenigt alle huisartsen in groot Gent en promoot de dienstverlening van de partners met een website en nieuwsbrief. Ze informeert de artsen over bijscholingen en de sociale kaart.
Meer info: www.hvg.be

I-mens

i-mens is een zorgorganisatie die zorg aan huis brengt.
Je kan er terecht voor kraamhulp, gezinszorg, een vroedvrouw aan huis, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en meer. 

IN-Gent vzw

IN-Gent voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De dienstverlening richt zich zowel op burgers, organisaties als het beleid.
Meer info op https://in-gent.be/

Inloopteams

Een inloopteam (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen (voor- en vroegschools) in een moeilijkere leefsituatie. Op regelmatige tijdstippen worden in een inloopteam activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. Er zijn oudergroepen, speel- en onthaalmomenten, uitstappen, informatiesessies, ... De dienstverlening van een inloopteam is gratis. Vind de Gentse Inloopteams hier.

Kind & Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Ze zijn vooral gekend door de consultatiebureaus.
Meer info: www.kindengezin.be

Kompanjon vzw

Kompanjon vzw wil de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen verhogen en organiseert hiervoor studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Een student komt wekelijks aan huis en ondersteunt één of meerdere kinderen van het gezin. Bedoeld voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. De ondersteuningsperiode is 3 maanden maar kan verlengd worden indien nodig.
Meer info: https://www.kompanjon.be/

Kraamkaravaan

Het Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan organiseert de basis- en uitbreidingscursus alsook bijscholingen en studiedagen voor kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgdiensten en andere professionelen. Meer info op https://www.kraamkaravaan.be/

LEJO vzw

LEJO staat voor ‘Leren door Ervaringen voor Jongeren’. De werking bestaat uit 3 luiken: Vrije Tijd, Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten en Mobiele Tienermoederwerking.
Meer info op https://www.lejo.be/

Uilenspel

Uilenspel biedt buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar. De vrijwilligers gaan 1 uur per week langs aan huis bij een gezin in hun buurt en begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. Aanmelden kan via de school, buurtorganisaties of rechtstreeks. Meer info: https://uilenspel.be/

VCOK

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. Opvoeden is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Moeders en vaders voeden hun kinderen niet alleen op, zij delen de opvoedingsverantwoordelijkheid met vele anderen zoals kinderopvang, de school, de buurt. Met hun vormingsaanbod willen ze ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken ondersteunen. Meer info op http://www.vcok.be/

Vzw Jong

Vzw Jong is het Gentse, particuliere jeugdwelzijnswerk met deelwerkingen in verschillende buurten van de negentiende-eeuwse stadsgordel, het stadscentrum en Nieuw Gent. Vzw Jong wil de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te bevorderen. Vzw Jong heeft ook een heel aantal spelotheken in Gent, waar je allerlei speelgoed kan ontlenen.
Meer info op https://www.vzwjong.be/

Wijkgezondheidscentra

De Gentse WGC’s organiseren in hun wijken verschillende activiteiten om gezonde overtuigingen, waarden en vaardigheden te ontwikkelen bij jonge gezinnen. Zo wordt in samenwerking met verschillende wijkpartners regelmatig in de diverse wijken groepssesies georganiseerd rond gezonde voeding bij jonge kinderen, tandzorg, wat te doen bij zieke kinderen, … Daarnaast willen WGC’s invloed uitoefenen op de determinanten van gezondheid door actieve participatie in beleidsvoorbereidende structuren.