Reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 januari 2022
Datum van bekendmaking
dinsdag 25 januari 2022

Beschrijving

Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent middelen om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier concreet aan te pakken. De snelle veranderingen in het sociaal domein vragen om een andere benadering van burgers en hun vragen, en om nieuwe verhoudingen tussen burger, maatschappelijke organisaties, markt en overheid. Sociale innovaties zijn goed voor de samenleving als geheel én voor het welzijn van individuen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie. Met dit fonds willen we oplossingen vinden voor knelpunten in de praktijk - door anders te denken en doen,  willen we herstellen wat er misgaat - en/of samenwerkingen over domeinen en sectoren opzetten die zoeken naar oplossingen voor sociale vraagstukken. Kwetsbare doelgroepen worden actief betrokken in de uitrol van de projecten. 

Sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers staan gebundeld in de signalenbundel 2021 en vormen het uitgangspunt voor deze projectoproep. Na evaluatie van de vorige projectoproep werden, in afstemming met stad en middenveld, drie thema’s geselecteerd voor deze oproep:

1. De toegankelijkheid van communicatie en informatie verhogen.

Hierbij gaat het over vernieuwende projecten rond o.a. de digitale kloof, hoogdrempelige of complexe digitale, fysieke en telefonische dienstverlening, heldere taal of versnipperde informatie over dienstverlening. Het kan interessant zijn om dit thema te koppelen aan andere signalen in de signalenbundel. Zo is er nood aan informatie over specifieke thema’s, zoals bijv. het aanbod rond vrije tijd voor kinderen en gezinnen of initiatieven rond betaalbaarheid secundair onderwijs.

2. De toegankelijkheid van de huurmarkt verhogen.

Specifiek wil de stad Gent inzetten op vernieuwende vormen van samenwerking (bijvoorbeeld met immokantoren) rond duurzame huisvesting. We nemen hierbij een focus op personen die instellingen verlaten zonder stabiele woonoplossing of die langer in de instelling verblijven wegens gebrek aan een stabiele woonoplossing. Onder instellingen verstaan we o.a. gevangenis, geestelijke gezondheidszorg, (psychiatrische) ziekenhuizen, jongerenvoorzieningen, opvangstructuur Fedasil. Ook andere projecten die de toegankelijkheid van de huurmarkt op een innovatieve manier verhogen komen in aanmerking.

3. De weerbaarheid van kinderen en jongeren en hun context versterken.

Hierbij gaat het over vernieuwende projecten voor iedereen die rechtstreeks met kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie aan de slag gaat, zowel in de gezinscontext als daarbuiten, op school, in de vrije tijd, … De coronacrisis heeft dit signaal nog versterkt.

De ingediende projectvoorstellen dienen op  één van deze drie thema’s te focussen.