Gentenaars hebben inspraak over Europa

In mei 2019 vonden de Europese parlementsverkiezingen plaats. In de aanloop daarnaar toe werden Gentenaars op diverse manieren betrokken.

Europees burgerpanel over een groen en sociaal Europa

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 organiseerde de Stad Gent op dinsdag 12 februari 2019 voor het eerst een Europees Burgerpanel: een inspraakmoment waarbij ruim 80 aanwezigen zich bogen over de thema's 'Groen Europa' en 'Sociaal Europa'. De avond leverde 3 ideeën voor Europa op: 

  • Een wettelijk kader voor duurzame aankopen: De aanwezigen stelden voor dat Europa richtlijnen uitschrijft met duurzaamheidscriteria, waar zowel de aanbestedende overheid (op alle niveaus, dus zowel lokaal, nationaal als Europees) als de bedrijven die de opdrachten binnenhalen zich aan moeten houden.
  • Een ambitieus 'Europees Sociaal Grondrechtenplan': De aanwezigen pleitten ervoor om naar analogie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te gaan voor de opmaak van een Sociaal Grondrechtenplan. Dit plan garandeert de basislevenskwaliteit voor iedere Europeaan. Hierbij is er aandacht voor werk, maar ook voor recht op huisvesting, onderwijs en leren, gezondheidszorg, … De financiering en uitvoering van dit plan is te bekostigen via een herverdeling van middelen (bijvoorbeeld andere vormen van belastingen).
  • Energiebeheerssystemen op alle niveaus stimuleren: Dit voorstel wil komaf maken met fossiele brandstoffen. In de plaats zorgt Europa (mee) voor de aanpassingen van het net, zodat decentrale productie, verbruik, verdeling en opslag van energie mogelijk wordt. Dergelijke beheerssystemen kunnen op wijkniveau, maar ook tussen bedrijven, in een stad, nationaal of op Europees niveau. De EU zorgt hierbij voor de stimulatie van innovatie en ontsluiting van goede praktijken en tekent het wetgevend kader uit. Via de kerosinetaks kan dit gefinancierd worden.

Deze ideeën worden overgemaakt aan Eurocities, die deze voorstellen - net als de ideeën uit de andere steden - op haar website plaatst. Iedereen uit Europa die wil kan via deze site stemmen op zijn of haar favoriet.

Bezoek Europese instellingen 

Op 9 mei 2019 bezochten de deelnemers aan het Europees Burgerpanel de Europese instellingen in Brussel. Journalist Rob Heirbaut maakte hen wegwijs. De aanwezigen bezochten onder andere de gebouwen van het Europese Parlement en de Europese Raad in de Europese Wijk.  

Gentenaar op Mayor’s summit

De Gentse ideeën van de het Burgerpanel en vergelijkbare input van Europese steden vormde inspiratie voor de '2e Mayors Summit on the Future of Europe'. Die organiseerde het stedennetwerk Eurocities op woensdag 20 en donderdag 21 maart 20019 in Brussel. Europese burgemeesters en Europese toppolitici kwamen er samen om over de toekomst van Europa en de Europese steden te debatteren. En Gent viel op want burgemeester De Clercq stond er als enige burgemeester zijn spreektijd af aan een burger. Isabelle Moncarey, een 29-jarige Gentse die aanwezig was op het Europees Burgerpanel in Gent, hield tijdens de Mayor’s Summit een pleidooi voor een grotere rol van burgerparticipatie in Europa.