Subsidie tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwen

Subsidie om tijdelijk ongebruikte plekken in de stad te benutten.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil organisatoren stimuleren om tijdelijk in onbruik zijnde plekken (braakliggende  sites, verlaten gebouwen, pleinen,…) te benutten zowel vanuit economisch, sociaal-cultureel als participatief oogpunt. Door een tijdelijke andere bestemming kunnen experimenten worden opgezet. De plek wordt dan tijdelijk beheerd door de organisator. Hierdoor wordt de eventuele verwaarlozing van de plek tegengegaan ten voordele van vernieuwende initiatieven. Het is hierbij mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Wat zijn de voorwaarden?

De Stad Gent verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden:

 • Het initiatief wordt gerealiseerd op een tijdelijk in onbruik zijnde plek (braakliggend terrein, leegstaand pand…) in afwachting van een nieuwe bestemming.
 • De aanvrager heeft een schriftelijk en ondertekende toestemming van de eigenaar van de tijdelijk in onbruik zijnde plek om het initiatief op deze plek te organiseren. Deze toestemming wordt bij de aanvraag gevoegd.
 • Het initiatief draagt bij tot een verhoogde leefbaarheid van de (ruime) buurt, de wijk of de stad. De meerwaarde kan bestaan uit het voorkomen van vandalisme, kraken of andere vormen van overlast, maar mag zich daar niet toe beperken. Indien het project bovendien een nieuwe dynamiek op gang brengt of meerwaarde oplevert voor toekomstige ontwikkelingen, is dit een belangrijk pluspunt.
 • Het zelfinitiatief, het medebeheer, de betrokkenheid en de creativiteit van de initiatiefnemers staat centraal (co-productie).
 • Het creëren van nieuwe netwerken en kruisbestuiving met verschillende beleidsdomeinen is een meerwaarde.
 • Looptijd: de goedgekeurde acties moeten uiterlijk twee jaar na de goedkeuring uitgevoerd zijn.
 • Bij de organisatie van activiteiten wordt er voldoende aandacht besteed aan milieu- en duurzaamheidsaspecten.
 • De aanvrager streeft er naar om maximaal aan de vooropgestelde voorwaarden te voldoen.

Hoeveel kost het?

Om de aanvrager(s) zo goed mogelijk te begeleiden bij de opstart en de uitwerking van hun project, wordt er naast een eventuele financiële tussenkomst ook de mogelijkheid tot begeleiding voorzien. Hierbij wordt een meter of peter aangesteld waarbij voor elk goedgekeurd voorstel (en na overleg) een medewerker van een stadsdienst wordt aangeduid die als aanspreekpunt wil fungeren en de netwerken en expertise ter beschikking stelt.

Welke stappen zijn er?

Organisatoren kunnen op elke moment  een subsidieaanvraag indienen. Zij gebruiken hiervoor het aanvraagformulier dat op deze pagina kan gedownload worden en ook te verkrijgen is bij de dienst Beleidsparticipatie. Voor alle informatie over de aanvragen kan men bij die dienst terecht.

De aanvragen worden, voorzien van de nodige handtekeningen en volledig ingevuld, ingediend bij de Stad Gent, college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst Beleidsparticipatie, Botermarkt 1, 9000 Gent.

De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De organisator ontvangt binnen de zeven dagen een ontvangstmelding met vermelding van zijn dossiernummer en uitleg over het verder verloop van de procedure.

Zijn er uitzonderingen?

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

 • Initiatieven die onder de reguliere werking vallen van een vereniging die voor deze algemene werking reeds door het stadsbestuur worden gesubsidieerd.
 • Niet-publieke, louter private activiteiten.
 • Activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter.

Regelgeving

Subsidiereglement voor Fonds Tijdelijke Invullingen