Gemeente- en OCMW-raad (januari 2019)

Gemeenteraad en OCMW-raad

Hier vind je de samenstelling, bevoegdheden, beslissingen en verslagen van de gemeente- en OCMW-raad. En je kan de vergaderingen bekijken.

Wie zetelt in de gemeente- en OCMW-raad

53 gemeente- en OCMW-raadsleden - zeven fracties

Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn (ofwel de OCMW-raad). De Gentse gemeente-/OCMW-raad telt 53 leden. Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 legden de raadsleden hun eed af. Daardoor zullen zij de komende 6 jaar zetelen als gemeenteraadslid én als OCMW-raadslid. 

De meeste raadsleden zijn lid van een politieke partij. Een groep raadsleden van dezelfde partij vormt een fractie. In Gent zijn er zeven fracties. Eén raadslid zetelt als onafhankelijke. Het aantal stemmen dat een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt, bepaalt de grootte van de fractie van die partij in de gemeente- en OCMW-raad en daarmee de invloed die een partij heeft op het bestuur van de stad en van het OCMW.

Coalitie en oppositie

Bij het begin van de bestuursperiode onderzoeken de verschillende partijen met wie ze een meerderheid kunnen vormen en samen een beleid kunnen voeren. De partijen die deze meerderheid vormen, zijn de coalitiepartijen.

In Gent bestaat de coalitie uit de partijen Open Vld, Groen, Vooruit en CD&V. De andere partijen vormen de oppositie. De oppositiepartijen in Gent zijn N-VA, Vlaams Belang en PVDA. Het aantal stemmen dat een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt, bepaalt de grootte van het aandeel dat een partij heeft in de coalitie of de oppositie.

Voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

Christophe Peeters en Zeneb Bensafia zijn respectievelijk de voorzitter en ondervoorzitter van de raad.

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en OCMW-raad, stelt de agenda van de vergadering op en staat in voor de goede organisatie van de raden. Hij zit de vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad voor, opent en sluit de vergaderingen. Daarnaast is de voorzitter ook belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering. De voorzitter vormt de schakel tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer die afwezig of verhinderd is.

In het bestuursakkoord 2019-2024 “Ambitie en durf voor Gent” werd ook een nieuwe rol en doelstelling voor de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad vastgelegd. Ze moeten de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars brengen.

Heb je een vraag, voorstel of suggestie voor de voorzitter en ondervoorzitter, dan kan je hen steeds contacteren via voorzitter.gemeenteraad@stad.gent

Burgers betrekken bij de gemeenteraad

De gemeenteraad wil de inwoners van Gent beter en meer betrekken bij haar werking. Met die doelstelling ging de raad aan de slag. Het resulteerde in een nota Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars, die op de gemeenteraad van 26 april 2021 werd goedgekeurd. De voorzitter en ondervoorzitter van de raad staan in voor de uitvoering en opvolging van deze burgerinitiatieven. 

De raad zal de komende jaren verder inzetten op communicatie, transparantie en een vlotte toegankelijkheid van de besluitvorming en de genomen beslissingen. Daarnaast verlaagt de drempel voor voorstellen van burgers en breken we met de raad ook letterlijk uit het stadhuis door minstens twee maal per jaar een themacommissie op verplaatsing te organiseren.

Voorstellen van burgers

Inwoners hebben het recht om zelf vragen en voorstellen over het beleid en de dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten opnemen en tijdens de gemeenteraad toe te lichten. Hiervoor zijn 1.000 handtekeningen van inwoners (ouder dan 16 jaar) nodig om een voorstel in te dienen. Meer informatie over de procedure en het indienen van een burgervoorstel vind je hier

Verzoekschriften

Iedere burger heeft ook steeds het recht om een concrete vraag om iets te doen of te laten te stellen aan de gemeenteraad of een ander orgaan van de stad. Dit noemt een verzoekschrift. Het verzoekschrift kan eenvoudig ingediend worden en verschilt ook grondig van een burgervoorstel. Het heeft immers niet de bedoeling om een breed maatschappelijk debat over een vraag of voorstel uit te lokken. Ook de procedure verschilt: bij een verzoekschrift beslist de raad of de indiener gehoord wordt en kan de indiener niet deelnemen aan de debatten. Meer informatie vind je hier.

Verzoekschriften door kinderen en jongeren

Stad Gent en de gemeenteraad zetten volop in op kind- en jeugdvriendelijkheid. In dit kader doet de stad ook inspanningen om kinderen en jongeren van dicht bij het beleid te betrekken. Daarom heeft de Stad Gent de mogelijkheid voorzien voor kinderen/jongeren om via een verzoekschrift een vraag om iets te doen of iets te laten aan het gemeentebestuur te stellen. Dit heet het verzoekschrift voor kinderen en jongeren. Meer informatie vind je hier.

Themacommissie op verplaatsing

We willen met de gemeenteraad uit het stadhuis breken en naar de bevolking gaan. Daarom wordt het mogelijk om voor een thema of project dat een belangrijke lokale impact heeft een themacommissie op verplaatsing te organiseren. Daarbij gaan de gemeenteraadsleden ter plaatse, krijgen een - al dan niet interactieve - toelichting over het desbetreffende thema of een georganiseerde rondgang, waarna ze in gesprek kunnen gaan met belanghebbenden (bewoners, verenigingen, organisaties, actiegroepen, enz.) en experten. Deze werkwijze zorgt voor een interactieve dialoog. De raad wil deze themacommissies op verplaatsing organiseren om (grote) projecten of specifieke thema’s grondig voor te bereiden. De voorzitter van de raad staat samen met het Uitgebreid Bureau in voor het uitwerken en voorbereiden van deze themacommissies op verplaatsing. 

Heb je zelf een voorstel van thema of locatie? 

Kom als gast naar de gemeenteraad

'Te gast op de raad' is een initiatief waarbij je op de eerste dag van de gemeente- en OCMW-raad wordt ontvangen door één raadslid uit een meerderheidspartij en één uit de oppositie (volgens een beurtrol). Zoek je meer informatie of wil je je inschrijven? Surf naar deze webpagina .

Wat zijn de bevoegdheden?

De gemeenteraad en de OCMW-raad zijn wettelijk gezien de belangrijkste politieke organen van Gent. Het is de volksvertegenwoordiging van Gent: de leden worden rechtstreeks verkozen door de Gentse burgers. 

De gemeenteraad regelt alles wat binnen het Gentse grondgebied van gemeentelijk belang is en heeft ook specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit bepaalde wetten of decreten.

De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de Stad Gent en bestuurt de stad op hoofdlijnen. Hij houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.

De OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

 

Hoe ziet de werking er uit?

Je kan de vergaderingen bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis (Botermarkt 1 te 9000 Gent). 

De gemeente- en OCMW-raad komen maandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante zaken van de gemeente en het OCMW besproken en besloten. Denk hierbij aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare geld, een debat over het personeelsbeleid, het bouwen van een nieuwe sporthal, bibliotheek of woon-zorgcentrum, de realisatie van een bedrijventerrein of park… Deze vergaderingen zijn dé plaats voor het openbare politieke debat.

De vergaderingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Dan zal de gemeenteraad verder vergaderen in besloten zitting.

Eén uur voor de start van de OCMW-raad, gaat het vragenuurtje door. Tijdens het vragenuurtje kunnen raadsleden vragen stellen over het bestuur van de gemeente. Ook hier ben je welkom. 

De werking van de gemeente- en OCMW-raad en het verloop van de vergaderingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad.

Maandelijks komt het Bureau van de gemeenteraad samen. Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter en ondervoorzitter van de raad en per fractie één afgevaardigde (de fractievoorzitter). Samen staan ze in voor de dagelijkse werking van de gemeenteraad en bereiden ze het verloop van de zittingen voor (organisatie van de debatten, vastleggen thema actuadebat, enz.). Er is ook een Uitgebreid Bureau, dat is samengesteld uit de leden van het Bureau aangevuld met de commissievoorzitters en de plaatsvervangende commissievoorzitters. Zij zetelen als commissie voor het huishoudelijk reglement.

Raadpleeg de vergaderdata en beslissingen

In dit overzicht vind je de planning van de gemeente- en OCMW-raad in 2022 terug. Je vindt de vergaderingen ook terug op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. Hiervoor ga je naar de 'Kalender'. Daar kan je aanvinken welke vergaderingen je in de kalender wil zien. (bv. gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort GRMW, GR of RMW)
Verder kan je aangeven van welke maand je de vergaderingen wil zien.  
Deze vergaderingen starten telkens om 19 uur en gaan maandelijks door, behalve in juli en augustus. Als de zitting niet is afgerond op maandagavond, vergaderen de raadsleden verder op dinsdagavond (en zo nodig ook op woensdagavond).


Je vindt op de raadpleegomgeving bovendien:

  • de ontwerpbesluiten (enkele dagen voor elke vergadering)
  • de definitieve besluiten (enkele dagen na de vergadering)   
  • de vragen van het vragenuurtje met de antwoorden (kort voor en na de vergadering)

eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om besluiten te nemen. 

(Her)bekijk de raad en het vragenuurtje

Je kan de gemeente- en OCMW-raad en het vragenuurtje bekijken via de raadpleegomgeving. Dit kan zowel live als achteraf. De meest recente vergaderingen vind je via de homepagina. Eerdere en toekomstige vergaderingen kan je zoeken via de 'kalender'.

De beeldopnames werden geleidelijk ingevoerd: de gemeenteraad en het vragenuurtje vanaf maart 2018, en vanaf januari 2019 ook de OCMW-raad.

Gemeenteraadscommissies

Een gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema's of dossiers, bedoeld voor de gemeente- of OCMW-raad, toegelicht en uitgebreid besproken. De commissie neemt geen besluiten, maar bereidt de raad voor. De gemeenteraad en de OCMW-raad nemen nadien de besluiten.

Raadpleeg de verslagen (de openbare 'notulen')

De openbare notulen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (ofwel OCMW-raad) vanaf november 2020, vind je via de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. Via de kalender ga je naar de gewenste vergadering (kies 'GRMW', 'GR' of 'RMW'). Vervolgens kan je onderaan de zitting kiezen voor 'Notulen'.

Via die raadpleegomgeving kan je ook gemakkelijk alle openbare (ontwerp)besluiten raadplegen. En je kan er zelfs de vergaderingen herbekijken.

De notulen bevatten alle beslissingen van de raad, in volgorde van bespreking. Enkel de punten die niet mogen openbaar worden gemaakt (bv. omwille van privacyredenen), zitten niet volledig in het verslag. 

Raadpleeg het overzicht van vragen van gemeenteraadsleden

Welke vragen stelden de gemeenteraadsleden en welke antwoorden gaf het college van burgemeester en schepenen hierop? Raadpleeg het bulletin van 'vragen en antwoorden'. Dit verschijnt maandelijks.