Stad Gent ondertekent charter toegankelijkheid en lanceert actieplan

Met 19 concrete maatregelen wil de Stad Gent de infrastructuur, communicatie en dienstverlening toegankelijker maken.

Stad Gent en enkele partners hebben vandaag, op dinsdag 3 december 2019, het charter toegankelijkheid ondertekend. Het stadsbestuur engageert zich om te werken aan een stad waar iedereen gelijkwaardig en zelfstandig toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. In een actieplan geeft de Stad ook meteen de prioriteiten aan voor 2020 en 2021.

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, de Stedelijke Seniorenraad, sogent, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Inter en de Stad Gent ondertekenden de engagementsverklaring op de Internationale Dag voor Personen met een Handicap. Het charter bevat engagementen rond fysieke toegankelijkheid, maar gaat ook over toegankelijke communicatie en dienstverlening.

Universal design als leidraad

Het uitgangspunt om nieuwe gebouwen, straatmeubilair of communicatie integraal toegankelijk vorm te geven, is universal design, vrij vertaald als ‘ontwerpen voor iedereen’. In plaats van aparte voorzieningen voor specifieke behoeften te ontwikkelen, moeten producten, gebouwen en publieke ruimte op zo’n manier ontworpen worden dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht leeftijd, beperking of talenkennis.

Toegankelijkheid gaat over meer dan het fysieke. Ik wil dat iedereen zich welkom voelt. Daarom geven we met zorg vorm aan alles wat we voor burgers inrichten en aanbieden, zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van communicatie en dienstverlening. Met de ondertekening van het charter en het bijhorende actieplan schakelen we een versnelling hoger.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie, Welzijn en Gelijke Kansen

Actieplan Werken aan een toegankelijk Gent 2020-2021

Met 19 concrete maatregelen verbetert de Stad de infrastructuur, communicatie en dienstverlening. Het actieplan is de concrete uitwerking van het charter voor 2020 en 2021. Het kwam tot stand via een participatief traject, met input van onder meer de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, de Stedelijke Seniorenraad, verschillende stadsdiensten, Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Inter en de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid. Om de twee jaar zal het actieplan geëvalueerd en vernieuwd worden.

Een greep uit de acties:

  • We nemen een voorbeeldrol op in het verder toegankelijk maken van de stadsgebouwen bij renovatie of nieuwbouw. We hanteren daarvoor nieuwe kwaliteitsvoorwaarden, en projectleiders krijgen een opleiding toegankelijkheid.

  • Het Gentse openbaar domein wordt onder de loep genomen. Er komt een modelontwerp voor de integrale heraanleg van minstens één zone uit het voetgangersgebied dat nadien als inspiratie kan dienen voor het heraanleggen van andere zones.

  • We zorgen voor meer toegankelijke speelinfrastructuur in groenzones. De komende 2 jaar worden 3 zones onder handen genomen en wordt een locatie gezocht voor een nieuwe, integraal toegankelijke speelzone.

  • We stellen meer data ter beschikking: we ontsluiten de toegankelijkheidsdata over de haltes openbaar vervoer en publiek sanitair.

  • Voor een nieuwe toeristische wandeling ‘Gent, toegankelijk voor iedereen’ passen we het openbaar domein aan waar nodig.
  • We zetten nieuwe stappen om grote evenementen zoals de Gentse Feesten en het Lichtfestival toegankelijker te maken. Bereikbaarheid blijft voor minder mobiele bezoekers vaak een struikelblok. Extra parkeermogelijkheden voor personen met een handicap, meer assistentie op maat en vooral het ontsluiten van toegankelijkheidsinformatie via de bestaande communicatiekanalen moeten drempels wegwerken, zodat ook mensen met een beperking voluit van de evenementen kunnen genieten.

  • Met een digitale communicatiewaaier helpen we baliemedewerkers en veldwerkers om taaldrempels te overbruggen. De waaier bundelt al de opties rond ondersteunend materiaal, zoals tolken ter plaatse, videotolken, telefoontolken, informele tolken of Vlaamse gebarentaaltolken.

  • Knowhow rond diversiteit, gelijke kansen en armoede wordt geïntegreerd in de dagelijkse werking van de Stad Gent via de gelijkekansenmethodiek. Ervaringsdeskundigen testen de toegankelijkheid van producten en dienstverlening die in het nieuwe Stadskantoor en in de wijkkantoren zullen aangeboden worden.

Een tweede toegankelijkheidsambtenaar

Gent werkt al langer aan een integraal toegankelijke stad. In 2010 stelde de Stad Gent als eerste lokale overheid een toegankelijkheidsambtenaar aan om te waken over de ambitie dat elke inwoner en bezoeker vlot gebruik kan maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Dat geldt zowel voor personen die slechtziend of doof zijn als voor anderstaligen of laaggeletterden, senioren, ouders met een buggy, rolstoelgebruikers, enzovoort. Om de engagementen in het charter waar te maken, wordt in 2020 een tweede toegankelijkheidsambtenaar aangesteld.

Een stad fysiek toegankelijk maken is in het historische Gent met haar vele beschermde monumenten en smalle straten een werk van lange adem. Binnen enkele jaren hoop ik naar de gerealiseerde projecten terug te kijken met de fijne gedachte dat we op 3 december 2019 het principe hebben vastgelegd om van bij de start rekening te houden met toegankelijkheid.

Bart Vermandere , toegankelijkheidsambtenaar

Contact

Bevoegd