Stad Gent heeft budgetwijziging 2020 klaar met extra uitgaven door corona

De coronamaatregelen zijn gefinancierd, de autofinancieringsmarge is ruim positief en de schuldgraad blijft onder controle.

Het Gentse stadsbestuur heeft de voorbije weken het voortouw genomen om alle Gentenaars bij te staan in coronatijden, en zorgt er nu voor dat ook de financiële impact daarvan wordt opgevangen. De coronamaatregelen zijn gefinancierd, de autofinancieringsmarge is ruim positief en de schuldgraad blijft onder controle.

21,9 miljoen euro extra uitgaven door coronacrisis

Corona heeft er stevig ingehakt bij de Gentenaars. Het was een moeilijke periode, niet in het minst financieel. En dus koos het stadsbestuur voor een stevig ondersteuningspakket. 21,9 miljoen euro ging naar extra uitgaven om de directe gevolgen van corona op te vangen. Het gaat om uitgaven om de eerste dringende noden te lenigen (zoals de aankoop van beschermingsmateriaal) en ter ondersteuning van de meest kwetsbare Gentenaars (extra budget voor geestelijke gezondheidszorg, materiële hulpverlening, nachtopvang, onderwijs, een huurpremie, arbeidsbegeleiding …). Daarnaast werden ook steunmaatregelen getroffen voor de cultuursector, de lokale economie en de toeristische sector. Ook specifiek voor de zomerperiode, die vele Gentenaars in eigen stad zullen doorbrengen, worden heel wat maatregelen voorzien zoals vrijgemaakte Zomerpleinen, extra ingrepen in de parken en een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor jongeren én volwassenen.

De crisis leidde echter tegelijkertijd tot 27 miljoen euro minder inkomsten. Ook hier ging het vaak om beleidskeuzes ter ondersteuning van de Gentenaars en Gentse ondernemingen. Denk maar aan het kwijtschelden van lokale belastingen (zoals de terrasbelasting, de bedrijfsbelasting en de taxibelasting en -retributies), of aan het opschorten van de parkeercontroles of aan de huurvrijstelling voor verenigingen en ondernemingen.

Langs de andere kant werd 13,5 miljoen euro aan geplande uitgaven niét besteed door de crisis: een deel van het personeel werd tijdelijk werkloos of werkte van thuis uit, kosten voor schoonmaak en energie lagen lager, … Daarnaast ontving de Stad 4,8 miljoen euro extra van (voornamelijk) andere overheden, onder meer uit het noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd en het extra budget dat werd toegekend aan het OCMW.

Met deze budgetwijziging hebben we onze coronamaatregelen gefinancierd, en bereiden we ons voor op de verdere impact van de crisis op onze financiën. De autofinancieringsmarge is ruim positief, en de schuldgraad blijf onder controle.' 

Rudy Coddens , schepen van Financiën

Andere wijzigingen in het budget

Naast de impact van de coronacrisis werd in de budgetwijziging extra budget voorzien voor het onderhoud van parken, voor kwalitatieve en duurzame schoolmaaltijden, voor het uitstippelen van de toekomst van Ivago en voor publiek sanitair. Via Digipolis investeert de Stad in software (Office 365) om structureel telewerk mogelijk te maken. Er wordt ook 50 miljoen euro geïnvesteerd in de huisvesting van de technische diensten van de Stad. Met het project, dat wordt gespreid over twee bestuursperiodes, worden de logistieke diensten van de Stad Gent gecentraliseerd in nieuwe, energiezuinige gebouwen. Het stadsbestuur kiest hiermee resoluut voor een kwalitatieve en duurzame huisvesting voor haar diensten, die door de clustering ook een stuk efficiënter zullen kunnen werken.

Budget in evenwicht, met een kleine buffer

Dankzij een overschot op de rekening van 2019, een herinschatting van uitgaven en reserves wordt de budgetwijziging 2020 afgesloten met een positieve autofinancieringsmarge, die hoger ligt dan die in het oorspronkelijke meerjarenplan. Op die manier hebben we reeds een buffer opgebouwd. Het stadbestuur heeft ook het investeringsbudget herschikt. Zo gaan we uit van een realistische realisatiegraad en houden we onze schuldgraad onder controle.

Budgetopmaak 2021

Dit najaar bereidt de Stad Gent de budgetopmaak 2021 voor. De financiële impact van de coronacrisis op het financieel meerjarenplan wordt de komende maanden en jaren nauwlettend bewaakt. Het tempo waarop de economie zich zal herstellen, zal de reële impact van de crisis op het financieel meerjarenplan bepalen.