Resultaat rekening 2018 en budgetcontrole 2019

De financiële situatie van de Stad Gent en OCMW blijft stabiel, zodat slechts kleine bijsturingen nodig waren.

Het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau hebben de Rekening 2018 vastgesteld en de budgetcontrole voor 2019 uitgevoerd. De financiële situatie van de Stad Gent en OCMW blijft stabiel, zodat slechts kleine bijsturingen nodig waren. Bovendien sluit de rekening 2018 af met een positief resultaat.

Rekening 2018

De exploitatierekening van de Stad Gent sluit af met een overschot van 37,6 miljoen euro. Dat is 8,4 miljoen euro beter dan begroot. Er werden 854 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd en 817 miljoen euro uitgaven geboekt. Het OCMW sloot af met een exploitatie-overschot van 6,2 miljoen euro. Voor investeringen werd er bij de Stad 102 miljoen euro aangerekend in 2018, het hoogste bedrag van de voorbije legislatuur.

Het budgettair resultaat (de som van het resultaat op het exploitatie-, het investerings- en het liquiditeitenbudget) bedraagt 17,7 miljoen euro voor de Stad en -8,1 miljoen euro voor het OCMW. Dit is respectievelijk 35,4 miljoen euro en 17,4 miljoen euro beter dan voorzien. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de Stad en het OCMW samen bedraagt 51,5 miljoen euro, dit is de gezamenlijke 'spaarpot' en vormt de startpositie voor het éénjarig meerjarenplan 2019.

Het financieel draagvlak (het saldo op exploitatie exclusief leninglasten) bedraagt 58,39 miljoen euro voor de Stad en het OCMW samen. De netto periodieke leninglasten die vanuit het financieel draagvlak moeten kunnen worden gefinancierd, bedragen voor de Stad en het OCMW samen 56,80 miljoen euro. Het verschil tussen beide is de autofinancieringsmarge en bedraagt +1,59 miljoen euro voor de Stad en het OCMW samen.

Het éénjarig meerjarenplan voor 2019

Naast het vaststellen van de Rekening 2018, heeft het college van burgemeester en schepenen ook een budgetcontrole uitgevoerd voor het lopende éénjarig meerjarenplan voor dit jaar.

Aan de inkomstenzijde moeten enkele zaken worden bijgestuurd ten opzichte van de budgetopmaak 2019.

De ontvangsten van de Onroerende Voorheffing werden voor 2019 met -2,65 miljoen euro bijgestuurd en dit ten gevolge van de sterk negatieve groeivoet van het kadastraal inkomen (KI) op materieel en outillage. De vrijstellingsmaatregeling die geldt sinds het aanslagjaar 2015 werd door de Vlaamse regering verlengd tot en met het aanslagjaar 2020, echter zonder enige compensatie voor de lokale besturen. Deze vrijstellingsmaatregel resulteert dan ook inmiddels in 8,7 miljoen euro op jaarbasis minder ontvangsten.

Ook de ontvangsten uit het Gemeentefonds dienden bijgesteld te worden met -1,44 miljoen euro.

Anderzijds meldde het Planbureau in haar laatste vooruitzichten dat de aanpassing van lonen pas in januari 2020 uitgevoerd zal worden in plaats van in december 2019, zoals voorzien bij de oorspronkelijke budgetopmaak. Dat resulteert in een positieve bijsturing ter waarde van +0,6 miljoen euro.

Ook de blijvend dalende trend van rentevoeten voor leningen, resulteert in een positieve bijsturing ter waarde van 0,5 miljoen euro ten opzichte van de budgetopmaak.

Het positieve resultaat van de Rekening 2018 resulteert ten slotte ook in een positieve bijsturing van dit éénjarig meerjarenplan 2019.

Tijdens deze budgetcontrole werden geen nieuwe beleidskeuzes opgenomen. Wel werd er (ten opzichte van de oorspronkelijke budgetopmaak) extra budget voorzien voor 2019 voor:

  • de verderzetting van 'Warme winter' (winteropvang voor daklozen en dakloze gezinnen);
  • extra exploitatie-budget voor tijdelijke modulaire klassen voor basisschool De Triangel;
  • de verderzetting van 'Wijk aan zet' (subsidies voor bewonersinitiatieven);
  • en investeringsbudget voor fietsonderdoorgang Dampoort, sloop oud schoolgebouw Offerlaan, renovatie van het stadhuis.

Deze budgetcontrole eindigt met een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2019 ter waarde van 0,76 miljoen euro, wat 66.000 euro beter is dan bij de budgetopmaak.

Meerjarenplan 2020-2025

Schepen van Financiën Rudy Coddens is tevreden over het geleverde werk:

De Rekening 2018 werd met een positief resultaat afgesloten en de budgetcontrole van het éénjarig meerjarenplan 2019 werd bijgesteld waar nodig. Het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau buigt zich de komende maanden samen met het managementteam over de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Geheel in de sfeer van ons bestuursakkoord: met ambitie en durf.

Rudy Coddens , schepen van Financiën