Bezwaarschrift stedelijke belastingen

Gaat u niet akkoord met de belasting die u moet betalen, dan kan u een bezwaar indienen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Indienen van een bezwaarschrift tegen stedelijke belastingen.

Welke stappen zijn er?

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Departement Financiën - Stadsbelastingen - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de gevestigde aanslag?

Als u niet akkoord gaat met de gevestigde belasting, kan u een bezwaarschrift indienen volgens de procedure voorzien op de achterzijde van uw aanslagbiljet: schriftelijk of online via het formulier voorzien op onze website.

In geen geval kan een bezwaarschrift worden ingediend per mail.

Wanneer kan ik een bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante betaling.

Is uw bezwaarschrift laattijdig, dan kan een ontheffing van de belasting enkel nog als er sprake is van een dubbele belasting, een materiële vergissing (zoals optelfout, lees- of schrijffout) of een nieuw feit of bewijs dat niet binnen de bezwaartermijn kon worden voorgelegd.

Na 5 jaar is zelfs dat niet meer mogelijk en is de belasting absoluut definitief.

Ik heb een bezwaar ingediend, moet ik betalen in afwachting van de eindbeslissing?

Er bestaat geen wettelijke verplichting tot betaling van de betwiste belasting tot zolang het geschil niet is beslecht. De Stad zal ook geen bijkomende kosten maken.

Indien uw bezwaar echter als ongegrond wordt beschouwd wordt de betwiste aanslag vermeerderd met de eventueel daarop betrekking hebbende nalatigheidsintresten en kosten conform de vigerende wetgeving.

Die interesten bedragen 4% en worden per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. De interesten zijn pas verschuldigd als zij minstens 5 euro per maand bedragen, concreet dus vanaf een belastingbedrag van 1.500 euro.

Gelijkaardige producten