Belasting op de pompen

Pompen geplaatst voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein.
De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezig pomp(en). 

 

Opgelet: sinds 01/01/2022 is het reglement aangepast. 

 

Voor alle je vragen en/of aanpassingen i.v.m. de milieuvergunning(en):

Veranderingen van ingedeelde activiteiten ten opzichte van de vergunde toestand moeten door de exploitant aangevraagd worden via het Omgevingsloket .
Gehele of gedeeltelijke stopzettingen van klasse 1 en 2 inrichtingen moeten gemeld worden via het Omgevingsloket.
Wanneer een klasse 3 inrichting niet langer actief is, volstaat het om dit per mail te melden aan de Dienst Milieu en Klimaat.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de eigenaar van de pomp.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie Artikel 3. van het reglement Belasting op de pompen.

De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezige pompen.
De belasting is verschuldigd per vestiging.

De belasting bedraagt voor:

 

Tarief in euro per brandstofslang   2020   2021   2022   2023   2024   2025 
Diesel 537 546 555 565 574 584
Benzine 494 503 511 520 529 538
LPG en CNG 419 426 433 441 448 456

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Regelgeving

Belasting op de pompen