Belasting op de opslagplaatsen (geldig t.e.m. 31/12/2021)

Opslagplaatsen van gassen, ontvlambare vloeistoffen en preparaten vanaf een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 m³.

Inhoud

Waar gaat het over?

Onder ontvlambare vloeistoffen en preparaten wordt verstaan: alle vloeistoffen en preparaten met een ontvlammingspunt kleiner dan of gelijk aan 300° Celsius.

Opgelet!

 Vanaf 2022 wordt dit reglement vervangen door een vernieuwde algemene bedrijfsbelasting. Meer info kunt u terugvinden op volgende pagina: Hervormde algemene bedrijfsbelasting in Gent

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de vestiging exploiteert.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 3 van het reglement belasting op de opslagplaatsen.

Tarief in euro 2020 2021
50m³ - 99m³ 414 421
100m³ - 249m³ 827 841
250m³ - 399m³ 1.242 1.263
400m³ - 499m³ 1.655 1.683
500m³ - 5.000m³ 2.093 2.129
Meer dan 5.000m³ 0,43/m³ 0,43/m³
Maximumbelasting 45.465 46.543

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. 

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Regelgeving

Belastingreglement op de opslagplaatsen

Gelijkaardige producten

Algemene bedrijfsbelasting