Belasting op de motoren (geldig t.e.m. 31/12/2021)

Motoren gebruikt voor de exploitatie van een onderneming ongeacht de krachtbron die hen in beweging brengt.

Inhoud

Waar gaat het over?

Op basis van geplaatste motorenkracht (zie artikel 2 tot en met artikel 5 van het reglement belasting op de motoren).

Op basis van gemiddeld kwartiervermogen (van artikel 6 van het reglement belasting op de motoren).

 

Opgelet!

 Vanaf 2022 wordt dit reglement vervangen door een vernieuwde algemene bedrijfsbelasting. Meer info kunt u terugvinden op volgende pagina: Hervormde algemene bedrijfsbelasting in Gent

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

Elke natuurlijke- of rechtspersoon die motoren gebruikt voor zijn exploitatie.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Meldingen

De exploitant moet de stopzetting van bedrijvigheid, eventuele veranderingen of verplaatsingen, die zijn installatie in de loop van het jaar mocht ondergaan hebben, alsook het terug opstarten van motoren, binnen de acht dagen aan het stadsbestuur mededelen uitgezonderd wanneer hij op geldige wijze opteert voor de regeling bepaald in Hoofdstuk II. Meldingen gebeuren schriftelijk of via e-mail (stadsbelastingen@stad.gent).

Hoeveel kost het?

Tarief in euro per kW 2020 2021
1-250 kW 30 30
251 - 500 kW 26 26
501 - 1.000 kW 23 23
1.001 - 10.000 kW 20 20
Vanaf 10.001 kW 17 17

Het vermogen wordt afgerond naar de bovenliggende kilowatt.

De maximumbelasting bedraagt 5 miljoen euro.

Zie artikel 7 van het reglement belasting op de motoren.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. 

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 9 van het reglement belasting op de motoren. Het reglement kan je onderaan deze pagina terug vinden.

Regelgeving

Belastingreglement op de motoren

Gelijkaardige producten

Algemene bedrijfsbelasting