Belasting op de inname van het openbaar domein - TERRASSEN

Aangifte terras op het openbaar domein.

Inhoud

Waar gaat het over?

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van:

 • de ligging;
 • soort gebruik;
 • de oppervlakte;
 • duur van de inname.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik neemt of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Artikel 4§2 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein': 

Tarief in €/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CATEGORIE 1
Zonder terrasverwarmer 40 41 41 42 43 44
Met terrasverwarmer 50 51 52 53 53 54
CATEGORIE 2
Zonder terrasverwarmer 35 36 36 37 37 38
Met terrasverwarmer 45 46 47 47 48 49
CATEGORIE 3  
Zonder terrasverwarmer 30 31 31 32 32 33
Met terrasverwarmer 40 41 41 42 43 44
CATEGORIE 4
Zonder terrasverwarmer 25 25 26 26 27 27
Met terrasverwarmer 35 36 36 37 37 38
Minimumbelasting 40 41 41 42 43 44

 

Welke stappen zijn er?

Vergunning

Voor de inname en alle wijzigingen aan de inname, dient u een vergunning aan te vragen bij Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte.
Onder meer: stopzetting, overname door nieuwe uitbater, wijzigingen oppervlakte, terrasverwarming zijn wijzigingen waarvoor u een vergunning dient aan te vragen.
Meer informatie kan u hier terugvinden.

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. 

 • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
  U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
  U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u contact opnemen met de Dienst Belastingen.

Het vooraf indienen van een aanvraag voor een stedelijke vergunning voor een inname van bepaalde duur geldt als aangifte en eveneens als eerste aangifte voor innames van onbepaalde duur (zie artikel 7 van het reglement belasting op de inname van het openbaar domein).

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld (zie ook Artikel 6 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein') :

 1.  Innames die worden toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van toewijzing per opbod, overheidsopdracht, concessie of andere specifieke overeenkomst.
 2. Innames die in verband staan met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag.
 3. Innames die hoofdzakelijk verband houden met de gemeentelijke volksraadpleging, vanaf de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het Decreet over het Lokaal Bestuur of de beslissing van de gemeenteraad bedoeld in art. 305 van het Decreet over het Lokaal Bestuur tot 2 weken na de volksraadpleging.
 4. Innames door Gentse onderwijsinstellingen, Gentse jeugd- of studentengroeperingen erkend door Gentse onderwijsinstellingen louter in het kader van hun eigen werking. Deze vrijstelling geldt niet voor de innames door terrassen.
 5. Innames door circussen.
 6. Innames door fietsrekken.
 7. Vergunde innames in het kader van burger/buurtinitiatieven of andere projecten die bedoeld zijn om de sociale cohesie te bevorderen en niet gepaard gaan met enige vorm van commercieel belang.
 8. Innames door verenigingen, erkend door de stad Gent en in het kader van hun werking. De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging die het openbaar domein wil in gebruik nemen. Deze vrijstelling geldt niet voor de innames door terrassen.
  Worden gelijkgesteld met erkende verenigingen, de instellingen waaraan fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort en die opgenomen zijn in het WIB 92 artikel 145/33 §1, of in de lijst van de erkende instellingen conform het WIB 92 artikel 145/33, §3.
 9. Innames voor activiteiten, betoelaagd door de stad Gent. De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging die het openbaar domein wil in gebruik nemen. Deze vrijstelling geldt niet voor de innames door terrassen.
 10. Innames voor dekenij- en buurtfeesten.
 11. Innames door openbare besturen of openbare diensten, beperkt tot leden van de Groep Gent.
 12. Innames voor terrassen op basis van een stedelijke vergunning met onbepaalde duur, indien deze vergunning wordt uitgereikt gedurende de laatste twee maanden van het kalenderjaar in zoverre er voorheen nog geen inname had plaatsgevonden.
 13. Innames door het plaatsen van plant-of bloembakken (geplaatst als louter decoratief element).
 14. Terrassen die niet kunnen geplaatst worden voor een ononderbroken periode van minimum 1 maand en dit ingevolge een schorsingsbesluit van het college.

Regelgeving

Belasting op de inname van het openbaar domein