Belasting op de inname van het openbaar domein - Privatieve

Aangifte voor inname van het openbaar domein door middel van een uitstalling, blikvanger, verkoops- en infostand, bord, spandoek, wimpel.

Inhoud

Waar gaat het over?

De aangifte voor de inname van het openbaar domein door het plaatsen van een uitstalling, blikvanger, verkoops- en infostand, bord, spandoek, wimpel.

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van:

 • de ligging
 • soort gebruik
 • de oppervlakte
 • duur van de inname

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt.

Hoeveel kost het?

Innames bij handelszaken, infostanden, blikvangers, wimpels, spandoeken, aankondigingsborden en daarmee gelijkgestelde voorwerpen:

Tarief in €/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CATEGORIE 1
Dagtarief 4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4
Maximumtarief 40 41 41 42 43 44
CATEGORIE 2
Dagtarief 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
Maximumtarief 35 36 36 37 37 38
CATEGORIE 3
Dagtarief 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3
Maximumtarief 30 31 31 32 32 33
CATEGORIE 4
Dagtarief 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7
Maximumtarief 25 25 26 26 27 27
Minimumbelasting 40 41 41 42 43 44

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur.

Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of de datum van de contante inning.

Je dient het bezwaarschrift schriftelijk in, ondertekend en gemotiveerd door de belastingschuldige of vertegenwoordiger. Vermeld de naam, hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige. 
Vermeld ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. Als je wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet je dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Uitzonderingen kan je terugvinden in artikel 6 van het reglement.

Een beknopt overzicht:

 • Innames die worden toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van toewijzing per opbod, overheidsopdracht, concessie of andere specifieke overeenkomst.
 • Innames die in verband staan met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
 • Innames die hoofdzakelijk verband houden met de gemeentelijke volksraadpleging.
 • Innames door Gentse onderwijsinstellingen, Gentse jeugd- of studentengroeperingen erkend door Gentse onderwijsinstellingen louter in het kader van hun eigen werking.
 • Innames door circussen.
 • Innames door fietsrekken.
 • Vergunde innames in het kader van burger/buurtinitiatieven of andere projecten die bedoeld zijn om de sociale samenhang te bevorderen en zonder enige vorm van commercieel belang.
 • Innames door verenigingen, erkend door de stad Gent en in het kader van hun werking. De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging die het openbaar domein wil in gebruik nemen.
 • Innames voor activiteiten, gesubsidieerd door de stad Gent. De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging die het openbaar domein wil in gebruik nemen.
 • Innames voor dekenij- en buurtfeesten.
 • Innames door openbare besturen of openbare diensten, beperkt tot leden van de Groep Gent.
 • Innames door het plaatsen van plant-of bloembakken (geplaatst als louter decoratief element).

Regelgeving

Belasting op de inname van het openbaar domein

Veelgestelde vragen

Vergunningen

Voor de inname en alle wijzigingen aan de inname, dien je een vergunning aan te vragen bij Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte.
Onder meer: stopzetting, overname door nieuwe uitbater, wijzigingen oppervlakte, terrasverwarming zijn wijzigingen waarvoor je een vergunning dient aan te vragen.
Meer informatie kan je hier terugvinden.