Belasting op de banken

De Stad Gent heft een belasting op de banken en daarmee gelijkgestelde instellingen en de bankautomaten.

Inhoud

Waar gaat het over?

Als je een bank of gelijkgestelde instelling exploiteert dan moet je een aangifte indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon onder wiens logo, handelsnaam of embleem bank of gelijkgestelde inrichting en bankautomaten gëexploiteerd worden.

Wanneer?

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie Artikel 3 van het reglement Belasting op de banken.

De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd op basis van het aantal bestaande loketten en bankautomaten op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting bedraagt voor:

 • het aanslagjaar 2020: 561 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2021: 571 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2022: 581 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2023: 591 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2024: 601 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2025: 611 euro per loket of bankautomaat.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitaal aangifteformulier of schriftelijk. 

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar Stad Gent.
 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar Stad Gent.
 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - Cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Regelgeving

Belastingreglement op de banken