Belasting op de banken

De Stad Gent heft een belasting op de banken, daarmee gelijkgestelde instellingen en de bankautomaten.

Inhoud

Waar gaat het over?

Als je een bank of gelijkgestelde instelling uitbaat op het grondgebied van de Stad Gent dan moet je een aangifte indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon onder wiens logo, handelsnaam of embleem een bank of gelijkgestelde inrichting en bankautomaten uitgebaat worden.

 

Hoeveel kost het?

Zie Artikel 3 van het reglement Belasting op de banken.

De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd op basis van het aantal bestaande loketten en bankautomaten op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting bedraagt voor:

 • het aanslagjaar 2021: 571 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2022: 581 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2023: 591 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2024: 601 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2025: 611 euro per loket of bankautomaat.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Wanneer?

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur.

Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitaal aangifteformulier of schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar Stad Gent.
 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar Stad Gent.
 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een aangifte doen op basis van een blanco formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of de datum van de contante inning.

Je dient het bezwaarschrift schriftelijk in, ondertekend en gemotiveerd door de belastingschuldige of vertegenwoordiger. Vermeld de naam, hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige. 
Vermeld ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. Als je wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet je dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Regelgeving

Belastingreglement op de banken