Waarom een kind- en jeugdvriendelijk Gent?

Samen gaan we ervoor.

Kinderen en jongeren staan centraal

Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat de Stad Gent onderneemt. Een stad waar het goed leven is voor kinderen en jongeren is immers een stad waarin het aangenaam wonen en leven is voor elke Gentenaar. Kind-en jeugdvriendelijkheid is niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor een verantwoord maatschappelijk en mensvriendelijk beleid.

Stad Gent gaat uit van een offensieve, positieve kijk op jeugd met een sterk geloof in de kracht en de potenties van jonge mensen.

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

Eind 2014 kreeg Stad Gent al het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit handen van de Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten. Dit label is een erkenning voor het reeds geleverde werk van het college en alle diensten. Het is echter geen eindpunt, maar een aanmoediging om nog meer te investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Met het actieplan geeft het schepencollege haar ambitie weer om een versnelling hoger schakelen en van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te maken.

Het plan werd gedragen door de voltallige bestuursploeg en bevat, naast een bundeling van de visie en uitgangspunten, een overzicht van welke acties er de komende jaren vanuit diverse diensten en departementen kunnen worden gerealiseerd. De speerpunten werden vertaald in 181 concrete acties, waarvan er zo’n 30-tal specifiek gericht zijn naar jeugd uit kansengroepen.

Samen met de Gentenaars

Een kindvriendelijke stad eindigt niet enkel bij het beleid. De Stad realiseert dit samen met bijvoorbeeld alle jongeren die vrijwilliger zijn in het jeugdwerk, de 200 peters en meters van de speelstraten, de monitoren van de Pretfabriek, de vele organisaties en vzw’s die met kinderen en jongeren werken… kortom met alle Gentenaren die zich elke dag opnieuw inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken.

Kind- en jeugdvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt deze missie concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 181 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten.