Internationaal beleid van de Stad Gent

Van oudsher is Gent een stad met de blik op de wereld. Internationalisering zorgt voor welzijn en welvaart voor de Gentenaar en daarbuiten. 

Het internationaal beleid valt uiteen in 2 delen: internationale solidariteit en internationale samenwerking. Het is een stadsbrede opgave die tal van beleidsdomeinen raakt zoals cultuur, jeugd, economie, klimaat, vrede, onderwijs, toerisme, mobiliteit, gezondheid, sociale cohesie en marketing. Het eerste aanspreekpunt is de Dienst Internationale Relaties en Netwerken (incl. het Vredeshuis). Enkele nauw betrokken diensten zijn Protocol en Strategische Subsidies. Maar de internationalisering van Gent wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt door de bedrijven, de haven, de cultuurhuizen, de kennisinstellingen, de zorgsector, het middenveld en de talrijke “Gentenaars” in en buiten Gent.