Jaarrekening 2014

Wat is er in 2014 gerealiseerd en met welke middelen?

De rekening die het college voorlegde voor 2014 was de eerste waarbij gewerkt werd volgens het nieuwe boekhoudsysteem, de zogenaamde Beleids- en BeheersCyclus (BBC).

De Stad Gent sloot het boekjaar 2014 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 52,3 miljoen euro. Dat is maar liefst 47,6 miljoen euro meer dan begroot. Aan ontvangstenzijde werden bijna alle ontvangsten gerealiseerd zoals voorzien.

De rekening 2014 bewijst dat de maatregelen die het college in 2013 en 2014 genomen heeft om de kosten te drukken, nu al hun vruchten afwerpen.

De Gentse coalitie heeft duidelijk gekozen voor een beleid dat tegelijk inzet op een financieel evenwicht én op investeringen. Een financieel evenwicht, door niet alleen een evenwicht maar ook een overschot te realiseren op het exploitatiebudget (dagelijkse uitgaven). Investeringen, door bijna een half miljard euro te voorzien voor de aankoop en inrichting van parken en natuurgebieden, bijkomende plaatsen in scholen en in de kinderopvang, een verbetering van de dienstverlening (aan het Zuid en in de deelgemeenten), investeringen in bedrijventerreinen, de (her)aanleg en het onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden, sport, cultuur en maatregelen voor een klimaatneutrale stad.

De jaarrekening 2014 en de toelichting erbij kan u hieronder lezen.