zicht op het Rabotpark en het stadscentrum

Groenstructuurplan

Wat is het groenstructuurplan eigenlijk? En waarom hebben we het nodig?

Wat is het precies?

Het groenstructuurplan is een vervolg op het Ruimtelijk Structuurplan Gent.

In het ruimtelijk structuurplan werd al een gewenste groen– en natuurstructuur uitgetekend. Daarin stonden ambitieuze doelstellingen voor meer groen. Die maakten we concreter in het groenstructuurplan. Zo geeft het groenstructuurplan nu antwoord op een aantal vragen:

  • Als we willen dat elke Gentenaar op 400 meter van zijn woning een park van minstens 1 hectare vindt, waar is er dan nog grote nood aan nieuwe parken?
  • Als we willen dat de oppervlakte natuur minstens op het peil van 1999 behouden blijft, hoe zullen we dan de bestaande natuur beschermen? En waar zullen we nieuwe natuur creëren ter compensatie van natuur die onvermijdelijk zal verdwijnen?
  • Als we 380 hectare bos bij willen, waar reserveren we daar dan plaats voor?

Het groenstructuurplan toont aan dat de groene doelstellingen van het ruimtelijk structuurplan effectief kunnen gerealiseerd worden.

Het groenstructuurplan is een langetermijnvisie: het brengt in beeld waar de Stad Gent de komende 20 jaar ruimte zal geven aan groen in al zijn vormen.

Naast die langetermijnvisie bevat het groenstructuurplan ook een actieplan om op korte termijn te realiseren. Het zijn acties waar we tussen nu en 2018 werk van maken.

Waarom is een groenstructuurplan nodig?

Het groenstructuurplan is een belangrijk middel om de komende jaren een samenhangend netwerk van parken, bos en natuurgebieden verspreid over Gent uit te bouwen. In het groenstructuurplan staat duidelijk beschreven waar we werk van willen maken.

Het plan maakt het mogelijk om stelselmatig en met vereende krachten de groene ambities waar te maken. Naast de Stad Gent zijn ook burgers, bedrijven, verenigingen en andere overheden belangrijke actoren.

Het groenstructuurplan geeft een basis om groen als ‘zachte functie’ in de stad voldoende in de weegschaal te leggen bij allerlei projecten.