Geluidsactieplan

Aanpak om de geluidshinder in Gent veroorzaakt door wegverkeer en evenementen te beperken.

Het Gents Actieplan Geluid zet in op een levendige én leefbare stad. Het plan bevat 40 concrete maatregelen, die zijn opgemaakt volgens een duidelijke strategie van voorkomen, bestrijden en compenseren van geluidsoverlast afkomstig van het verkeer.

Om geluidshinder van horeca en evenementen te beperken, hanteert Gent een aanpak volgens drie verschillende doelgroepen: horeca, organisatoren van evenementen en organisatoren van de Gentse Feesten.

 

Aanpak geluidshinder op lokale wegen

 • Heraanleg straten

De Stad Gent streeft tegen 2030 naar een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) voor het wegverkeer ter hoogte van alle woningen. Omdat vooral bandentrillingen op het wegdek veel verkeerslawaai veroorzaken, zullen tijdens deze legislatuur de slechtste wegdekken vervangen worden.

 • Stille voertuigen

Om het motorgeluid van zware voertuigen op lokale wegen te verminderen

 • geeft Stad Gent het goede voorbeeld door altijd te onderzoeken of elektrisch of CNG (aardgas) vervoer haalbaar is
 • vraagt Stad Gent aan De Lijn om in te zetten op CNG-bussen waar trams (nog) niet aanwezig zijn
 • wil Stad Gent werken aan het verduurzamen van de stedelijke distributie. Het is de bedoeling gedurende deze legislatuur een stedelijk distributiecentrum te realiseren.

Aanpak geluidshinder op gewestwegen

De Stad Gent is enkel bevoegd voor het nemen van geluidsbeperkende maatregelen op de lokale wegen. Gent zal bij de Vlaamse Overheid aandringen op een integrale aanpak van geluidsoverlast afkomstig van gewestwegen. Dit kan via een combinatie van maatregelen, zoals het aanleggen van geluidsschermen, het inzetten op stillere wegdekken en het beperken van de maximale toegestane snelheid waar de E17, de E40 en de R4 het grondgebied van Gent doorkruisen.

Rustpunten in de stad

Stedelijke rustpunten bieden tegenwicht voor de geluidshinder die inherent is binnen de stad. Gent wil daarom deze rustpunten behouden en versterken.

Evenementen

Gent heeft een sterke traditie om te feesten. We houden van deze levendigheid. Toch kiezen we voor een gezond evenwicht tussen een levendige en leefbare stad.

 • 23 uur is het standaard einduur tijdens weekdagen en 1 uur voorafgaand aan of tijdens weekend- en feestdagen. Bij uitzondering kan de Stad een ander einduur goedkeuren.
 • Er komt een duidelijk normenkader voor binnen- en buitenevenementen.
 • De organisator kan altijd een geluidsmeter ontlenen bij de Stad Gent om zelf het geluidsniveau te bewaken.

Gentse feesten

Met deze waaier aan acties proberen we het geluid tijdens de Gentse Feesten zo goed mogelijk te beheersen:

 • professionele begeleiding bij het afstellen van de geluidsinstallaties
 • extra geluidsnormen om basgeluiden te beperken
 • permanente monitoring op de grote pleinen
 • periodieke geluidscontroles

Integraal geluidsactieplan

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai verplicht de stad elke vijf jaar een integraal geluidsactieplan op te makenvoor de agglomeratie Gent. Dit plan bundelt zowel maatregelen uit het Stedelijk Actieplan Geluid, als de maatregelen op Vlaams (AWV) en federaal (NMBS en Infrabel) niveau.