Een 'Commons Transitie Plan' voor Gent

Het Commons Transitie Plan is de neerslag is van een uitgebreid veldonderzoek en gesprekken met Gentse commoners.

Het Commons Transitie Plan is het resultaat van een participatief onderzoek uitgevoerd door transitiedenker Michel Bauwens en projectmanager Yurek Onzia naar de mogelijkheden en rol van Gent als commonsstad van de toekomst. Gent is de eerste stad ter wereld die, op basis van de expertise van Michel Bauwens op het gebied van de mondiale commons, specifiek vroeg om een Commons Transitie Plan.

De term 'commons' of 'gemeengoed' verwijst naar goederen die beheerd worden door de gebruikers zelf. Niet zozeer de gemeenschappelijke goederen, maar het gemeenschappelijk beheer ervan staat centraal in de commonsgedachte. Die commons uiten zich in uiteenlopende initiatieven rond productie en consumptie met de bedoeling tot een duurzamere samenleving te komen.

De onderzoekers gingen op zoek naar de rol van en de mogelijkheden voor de Stad Gent om zulke burgerinitiatieven te versterken. Het onderzoek slaagde erin een brede consultatie en participatie op te zetten binnen de Gentse commonsinitiatieven:

  • 80 Gentse commoners en commonsinitiatieven werden geïnterviewd
  • 70 initiatieven namen deel aan een uitgebreide enquête over de aard van de Gentse commons en de rol van de Stad
  • 500 Gentse initiatieven werden in kaart gebracht op wiki.commons.gent
  • 13 stadsdiensten, burgemeester en betrokken schepenen werden geïnterviewd
  • 9 workshops werden (in samenwerking met Timelab) georganiseerd rond thema’s als voeding, wonen & ruimte, inclusie, gezondheid en de 'Commons Finance Canvas' (een financieel model voor de commons), ...
  • 1.100 actieve leden maken deel uit van de Facebookgroep ‘Gent als Commonsstad van de Toekomst’

De hoge betrokkenheid van burgers bij het beleid, de vele civiele initiatieven, de investeringen in inspraak, participatie en co-creatie door het stadsbestuur en de administratie toont dat de commonsgedachte leeft in Gent. De uitdaging is nochtans niet gering. De versnippering tussen de initiatieven en in de aanpak is nog groot. Hoe krijgen we meer verbinding en afstemming tussen de projecten, hoe verkrijgen we meer zeggenschap en politieke draagkracht; hoe kunnen we de commons de noodzakelijke infrastructuur, zoals ruimte en land, bieden? Maar het belang is minstens even groot: de transitie naar deze commonsmodellen is vitaal voor de transformatie naar een duurzame maatschappij.

Het Commons Transitie Plan voor Gent

Lees het hier PDF (2.48 MB)