Subsidie tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwen

Subsidie om tijdelijk ongebruikte plekken in de stad te benutten.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent wil organisatoren stimuleren om tijdelijk in onbruik zijnde plekken (braakliggende sites, verlaten gebouwen, pleinen,…) te benutten zowel vanuit economisch, sociaal-cultureel als participatief oogpunt. Door een tijdelijke andere bestemming kunnen experimenten worden opgezet. De plek wordt dan tijdelijk beheerd door de organisator. Hierdoor wordt de eventuele verwaarlozing van de plek tegengegaan ten voordele van vernieuwende initiatieven. Het is hierbij mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Voorwaarden

De Stad Gent verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden:

 • Het initiatief wordt gerealiseerd op een tijdelijk in onbruik zijnde plek (braakliggend terrein,
  leegstaand pand…) in afwachting van een nieuwe bestemming.
 • De aanvrager heeft een schriftelijk en ondertekende toestemming van de eigenaar van de
  tijdelijk in onbruik zijnde plek om het initiatief op deze plek te organiseren. Deze
  toestemming wordt bij de aanvraag gevoegd.
 • Het initiatief draagt bij tot een verhoogde leefbaarheid van de (ruime) buurt, de wijk of de
  stad. De meerwaarde kan bestaan uit het voorkomen van vandalisme, kraken of andere
  vormen van overlast, maar mag zich daar niet toe beperken. Indien het project bovendien
  een nieuwe dynamiek op gang brengt of meerwaarde oplevert voor toekomstige
  ontwikkelingen, is dit een belangrijk pluspunt.
 • Het zelfinitiatief, het medebeheer, de betrokkenheid en de creativiteit van de
  initiatiefnemers staat centraal (co-productie).
 • Het creëren van nieuwe netwerken en kruisbestuiving met verschillende beleidsdomeinen
  is een meerwaarde.
 • Looptijd: de goedgekeurde acties moeten uiterlijk twee jaar na de goedkeuring uitgevoerd
  zijn.
 • Bij de organisatie van activiteiten wordt er voldoende aandacht besteed aan milieu- en
  duurzaamheidsaspecten.
 • De aanvrager streeft er naar om maximaal aan de vooropgestelde voorwaarden te voldoen.

Bedrag

Om de aanvrager(s) zo goed mogelijk te begeleiden bij de opstart en de uitwerking van hun
project, wordt naast een eventuele financiële tussenkomst ook de mogelijkheid tot begeleiding
voorzien. Hierbij wordt een meter of peter aangesteld waarbij voor elk goedgekeurd voorstel (en na
overleg) een medewerker van een stadsdienst wordt aangeduid die als aanspreekpunt wil fungeren
en de netwerken en expertise ter beschikking stelt.

Uitzonderingen

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

 • Initiatieven die onder de reguliere werking vallen van een vereniging die voor deze
  algemene werking reeds door het stadsbestuur worden gesubsidieerd.
 • Niet-publieke, louter private activiteiten.
 • Activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter.

Procedure

Organisatoren kunnen op elke moment een subsidieaanvraag indienen. Zij gebruiken hiervoor het
aanvraagformulier dat op deze pagina kan gedownload worden en ook te verkrijgen is bij de dienst Gebiedsgerichte Werking.

Voor alle informatie over de aanvragen kan men terecht bij de Stad Gent, Gebiedsgerichte
Werking.

De aanvragen worden, voorzien van de nodige handtekeningen en volledig ingevuld, ingediend
bij de Stad Gent, college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Gebiedsgerichte Werking,
Botermarkt 1, 9000 Gent.

De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De organisator ontvangt binnen de zeven dagen een ontvangstmelding met
vermelding van zijn dossiernummer en uitleg over het verder verloop van de procedure.