Subsidie voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten 'Wijs van Gent'

Non-profit initiatieven die zich reeds aangemeld hebben op crowdfunding.gent kunnen hier de subsidie Wijs van Gent aanvragen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent stelt jaarlijks 55.000 euro ter beschikking voor het cofinancieren van non-profit projecten die gebruik maken van het Gentse crowdfundingplatform. Een jury met experts van binnen en buiten de stadsorganisatie selecteert projecten en cofinanciert die voor 25%, 50% of (uitzonderlijk) 75%, tot maximaal 5.000 euro. Die middelen worden maar uitbetaald na het succesvol crowdfunden van het restbedrag. Dat geldt dan als een bewijs van het maatschappelijk draagvlak van het project bij de Gentenaars.

De cofinanciering door het stadsbestuur moet beschouwd worden als een duwtje in de rug. Het spreekt voor zich dat de projecten die een idee willen laten crowdfunden in eerste instantie volop moeten geloven in een succesvolle crowdfundingcampagne. De mogelijkheid tot cofinanciering vanuit de Stad Gent mag niet de drijfveer zijn, maar kan natuurlijk wel mooi meegenomen zijn. Het reglement en het aanvraagformulier vindt u op deze pagina. Let er op dat het formulier minstens 60 dagen vóór de geplande start van het crowdfundingtraject moet worden ingediend.

Lees hier meer over het crowdfundingplatform.

Voorwaarden

Voor de subsidie komen enkel non-profit initiatieven in aanmerking die plaatsvinden op het grondgebied van Gent, of die via de initiatiefnemer aantoonbaar aan Gent verbonden zijn, en die gebruik maken van het crowdfundingplatform crowdfunding.gent.
De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden:
  • De initatiefnemer slaagt er in om de resterende 75%, 50% of 25% van het te crowdfunden budget ook effectief op te halen via het platform crowdfunding.gent.
  • De initiatiefnemer start de crowdfundingcampagne op het platform crowdfunding.gent op ten laatste 4 maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning van de subsidie.
  • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies van de Stad Gent voor het initiatief.

Bedrag

De initiatiefnemers die in aanmerking komen voor 'Wijs van Gent' kunnen een cofinanciering toegekend krijgen gelijk aan 25%, 50% of 75% (met een maximum van 5.000 euro per initiatief) van het door de initiatiefnemers vooropgestelde te crowdfunden budget.
Voorwaarde is wel dat de initiatiefnemers er eerst in slagen om de resterende 75%, 50% of 25% van dat te crowdfunden budget ook effectief op te halen via het platform crowdfunding.gent.

Uitzonderingen

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

  • initiatieven met een commerciële doelstelling;
  • initiatieven die onder de reguliere werking vallen van een vereniging die voor deze algemene werking reeds door het stadsbestuur wordt gesubsidieerd;
  • niet-publieke, louter private activiteiten;
  • activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter.

Procedure

Aanvraag

De initiatiefnemer doet de subsidieaanvraag minstens 60 dagen vóór de geplande start van het crowdfundingtraject op crowdfunding.gent.
Hiervoor gebruikt hij het aanvraagformulier dat op deze pagina te vinden is, of kan worden verkregen bij de Dienst Beleidsparticipatie.
De aanvragen worden, voorzien van de nodige handtekeningen en volledig ingevuld, ingediend bij de Stad Gent, college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst Beleidsparticipatie, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de jury die de beoordeling van de projecten doet.
Deze beslissing wordt ten laatste 60 dagen na de opvolgingsdatum genomen. Deze termijn is een richtdatum, bij wijziging van de aanvraag of de nood aan bijkomende informatie vanuit de Stad Gent kan deze termijn verlengd worden.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na de beslissing tot toekenning van de subsidie van het college van burgemeester en schepenen én nadat de resterende 75%, 50% of 25% van het te crowdfunden budget ook effectief werd opgehaald via het platform crowdfunding.gent.