Gemeente- en OCMW-raad (januari 2019)

Gemeenteraad en OCMW-raad

Hier vind je de samenstelling, bevoegdheden, beslissingen en verslagen van de gemeente- en OCMW-raad. En je kan de vergaderingen bekijken.

Wie zetelt in de gemeente- en OCMW-raad

53 gemeente- en OCMW-raadsleden - zeven fracties

Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn (ofwel de OCMW-raad). De Gentse gemeente-/OCMW-raad telt 53 leden. Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 legden de raadsleden hun eed af. Daardoor zullen zij de komende 6 jaar zetelen als gemeenteraadslid én als OCMW-raadslid. 

De meeste raadsleden zijn lid van een politieke partij. Een groep raadsleden van dezelfde partij vormt een fractie. In Gent zijn er zeven fracties. Eén raadslid zetelt als onafhankelijke. Het aantal stemmen dat een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt, bepaalt de grootte van de fractie van die partij in de gemeente- en OCMW-raad en daarmee de invloed die een partij heeft op het bestuur van de stad en van het OCMW.

Coalitie en oppositie

Bij het begin van de bestuursperiode onderzoeken de verschillende partijen met wie ze een meerderheid kunnen vormen en samen een beleid kunnen voeren. De partijen die deze meerderheid vormen, zijn de coalitiepartijen.

In Gent bestaat de coalitie uit de partijen Open Vld, Groen, Vooruit en CD&V. De andere partijen vormen de oppositie. De oppositiepartijen in Gent zijn N-VA, Vlaams Belang en PVDA. Het aantal stemmen dat een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt, bepaalt de grootte van het aandeel dat een partij heeft in de coalitie of de oppositie.

Voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

Voor de zittingsperiode 2019-2024 werden raadsleden Zeneb Bensafia en Christophe Peeters aangesteld als voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en OCMW-raad, stelt de agenda van de vergadering op en staat in voor de goede organisatie van de raden. Hij zit de vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad voor, opent en sluit de vergaderingen. Daarnaast is de voorzitter ook belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering. De voorzitter vormt de schakel tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer die afwezig of verhinderd is.

In het bestuursakkoord 2019-2024 “Ambitie en durf voor Gent” werd ook een nieuwe rol en doelstelling voor de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad vastgelegd. Ze moeten de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars brengen.

Heb je een vraag, voorstel of suggestie voor de voorzitter en ondervoorzitter, dan kan je hen steeds contacteren via voorzitter.gemeenteraad@stad.gent

Wat zijn de bevoegdheden?

De gemeenteraad en de OCMW-raad zijn wettelijk gezien de belangrijkste politieke organen van Gent. Het is de volksvertegenwoordiging van Gent: de leden worden rechtstreeks verkozen door de Gentse burgers. 

De gemeenteraad regelt alles wat binnen het Gentse grondgebied van gemeentelijk belang is en heeft ook specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit bepaalde wetten of decreten.

De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de Stad Gent en bestuurt de stad op hoofdlijnen. Hij houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.

De OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.

Hoe ziet de werking er uit?

Deze raden komen maandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante zaken van de gemeente en het OCMW besproken en besloten. Denk hierbij aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare geld, een debat over het personeelsbeleid, het bouwen van een nieuwe sporthal, bibliotheek of woon-zorgcentrum, de realisatie van een bedrijventerrein of park… Deze vergaderingen zijn dé plaats voor het openbare politieke debat.

Je kan de vergaderingen bijwonen in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven. (Opgelet: gezien de coronamaatregelen gaan de vergaderingen momenteel niet in de gemeenteraadszaal door, maar verlopen deze volledig digitaal.) 
De vergaderingen zijn steeds openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen. Dan zal de gemeenteraad verder vergaderen in besloten zitting.

Eén uur voor de start van de OCMW-raad, gaat het vragenuurtje door. Tijdens het vragenuurtje kunnen raadsleden vragen stellen over het bestuur van de gemeente. Ook hier ben je welkom. (Opgelet: gezien de coronamaatregelen gaan de vergaderingen momenteel niet in de gemeenteraadszaal door, maar verlopen deze volledig digitaal.) 

De werking van de gemeente- en OCMW-raad en het verloop van de vergaderingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad.

Er is op de gemeenteraad ook plaats voor voorstellen van burgers.

 

Raadpleeg de vergaderdata en beslissingen

In dit overzicht vind je de planning van de gemeente- en OCMW-raad in 2021 terug. Je vindt de vergaderingen ook terug op de raadpleegomgeving van eBesluitvorming. Hiervoor ga je naar de 'Kalender'. Daar kan je aanvinken welke vergaderingen (bv. alle gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort GRMW) je in de kalender wil zien. Verder kan je aangeven van welke maand je de vergaderingen wil zien.  
Deze vergaderingen starten telkens om 19 uur en gaan maandelijks door, behalve in juli en augustus. Als de zitting niet is afgerond op maandagavond, vergaderen de raadsleden verder op dinsdagavond (en zo nodig ook op woensdagavond).


Je vindt op de raadpleegomgeving bovendien:

  • de ontwerpbesluiten (enkele dagen voor elke vergadering)
  • de definitieve besluiten (enkele dagen na de vergadering)   
  • de vragen van het vragenuurtje met de antwoorden (kort voor en na de vergadering)

eBesluitvorming is de digitale toepassing die Stad en OCMW Gent gebruiken om besluiten te nemen. 

(Her)bekijk de raad en het vragenuurtje

Je kan de gemeente- en OCMW-raad en het vragenuurtje bekijken via de raadpleegomgeving. Dit kan zowel live als achteraf. De meest recente vergaderingen vind je via de homepagina. Eerdere en toekomstige vergaderingen kan je zoeken via de 'kalender'.

De beeldopnames werden geleidelijk ingevoerd: de gemeenteraad en het vragenuurtje vanaf maart 2018, en vanaf januari 2019 ook de OCMW-raad.

Raadpleeg de verslagen (de openbare 'notulen')

Je kan de openbare notulen van de gemeente- en OCMW-raad raadplegen. 

Deze verslagen bevatten alle beslissingen van de raad, in volgorde van bespreking. Enkel de punten die niet mogen openbaar worden gemaakt (bv. omwille van privacyredenen), zitten niet volledig in het verslag. 

Raadpleeg het overzicht van vragen van gemeenteraadsleden

Welke vragen stelden de gemeenteraadsleden en welke antwoorden gaf het college van burgemeester en schepenen hierop? Raadpleeg het bulletin van 'vragen en antwoorden'. Dit verschijnt maandelijks.