Ontdek historisch Gent

Ontdek hier de rijke geschiedenis van Gent. Van stenen werktuigen, over een eigen schepenbank tot het Oostenrijks regime.

programma

 • Aan de samenvloeiing van Schelde en Leie

  De wieg van Gent ligt aan de samenvloeiing van de Schelde en de Leie, de 2 belangrijkste rivieren van Zandig Vlaanderen.

  Meer weten
  De plek waar Leie en Schelde samenvloeien
 • Mensen met stenen werktuigen

  In de Gentse bodem vinden archeologen menselijke sporen uit verschillende tijdperken.

  Meer weten
  Neolitische kling
 • Opkomst van metalen voorwerpen

  In Gent werden metalen voorwerpen gevonden uit de Bronstijd en de Ijzertijd.

  Meer weten
  Bronsdepot (Universiteit Gent, Archeologisch Museum)
 • In het grote Romeinse Rijk

  Gent kwam vlak voor het begin van onze tijdrekening onder Romeins bestuur.

  Meer weten
  Terra sigillata schotel (Universiteit Gent, Archeologisch Museum)
 • Frankische migratie

  Na de Romeinen zwaaiden de Franken de scepter in onze contreien.

  Meer weten
  De omgeving van Gent in de vroege middeleeuwen
 • 2 kloosters: Ganda en Blandinium

  In de 7de eeuw laat Gent zich bekeren tot het christendom. De stad sticht 2 kloostergemeenschappen.

  Meer weten
  De Merovingische koning Dagobert I
 • Portus: oudste middeleeuwse stad

  De oudste middeleeuwse stad in Gent grensde aan de Schelde en speelde al snel een belangrijke rol in de internationale handel.

  Meer weten
  Het Geraard de Duivelsteen
 • Omwalde middeleeuwse stad

  In de 10de en 11de eeuw namen versterkingen de economische rol over van de kloosters en werden rijke handelaars grondeigenaars.

  Meer weten
  De Ketelvest, onderdeel van de 12de-eeuwse stadsomwalling (STAM, Gent)
 • Metropool van de Lage Landen

  Gent breidde geleidelijk zijn grondgebied uit en groeide uit tot een van de grootste steden van West-Europa.

  Meer weten
  Het Panoramische gezicht op Gent van 1534 (STAM, Bijlokecollectie, Foto: Lukas-Art in Flanders VZW)
 • Graanhandel en lakennijverheid

  De groeiende welvaart zorgde voor spanningen tussen ambachtslui en de graaf, maar ook tussen de ambachten onderling.

  Meer weten
  De pijnders stonden in voor het laden en lossen van goederen aan de Gras- en Korenlei
 • Stadsbestuur en stedelijke identiteit

  Met een eigen schepenbank kreeg Gent steeds meer stedelijke autonomie.

  Meer weten
  Het Belfort en het Stadhuis, met op de voorgrond de opgravingen in de Belfortstraat
 • Vorstelijke aanwezigheid in de stad

  Het grafelijke gezag manifesteerde zich door de uitbouw van het Gravensteen.

  Meer weten
  Het Prinsenhof zoals voorgesteld in de ‘Flandria Illustrata’ van Antonius Sanderus, 1637-1641)
 • Karel V

  De oprichting van een Armenkamer legde in 1535 de basis van het stedelijk welzijnsbeleid.

  Meer weten
  Portret van Karel V (Stad Gent)
 • Calvinistische republiek

  Het protestantisme, dat zich vanaf 1520 verspreidde, vond in Gent een vruchtbare culturele en intellectuele voedingsbodem.

  Meer weten
  De overgave van het Spanjaardenkasteel aan de Graaf de Roeulx op 9 november 1576, kopergravure door Franciscus Hogenberg
 • Katholieke bisschopsstad

  De herovering van Gent door Farnese in 1584 betekende het herstel van het Spaanse gezag en de voortzetting van de katholieke reformatie.

  Meer weten
  De Berg van Barmhartigheid afgebeeld in de ‘Flandria Illustrata’ van Antonius Sanderus, 1637-1641
 • Economisch herstel na de crisis

  De val van de Calvinistische Republiek en de economische crisis brachten een massale emigratie van protestanten naar het Noorden op gang.

  Meer weten
  Tussen 1613 en 1624 werd de Brugse Vaart gegraven, tekening uit 1696
 • Recessie en oorlog

  Tussen 1670 en 1750 zat de Gentse economie in een recessie.

  Meer weten
  Belegering van Gent in 1678 door het Franse leger onder Lodewijk XIV
 • Nieuw elan onder de Oostenrijkers

  Na 1750 trok de economie weer aan, gesteund door het beleid van de Oostenrijks-Habsburgse vorsten en het meer liberale ondernemingsklimaat.

  Meer weten
  Plaats waar de Coupure overgaat in de Leie met links het keizerlijke Entrepot