Beleidsplan Gezondheid

Het Gentse gezondheidsbeleid focust op het wegwerken van de gezondheidskloof via preventie en toegankelijke zorg.

Het Gentse beleidsplan rond gezondheid maakt deel uit van de beleidsnota van schepen Tapmaz Gedeeld Gents Burgerschap 2014-2019:
 

1. Regisseren van het stedelijk gezondheidsbeleid

De dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent neemt de regie op in het gezondheidsbeleid en staat in voor:

 • Gerichte intersectorale samenwerking (met welzijn, onderwijs, sport enz.) in functie van het bereiken van de doelstellingen.
 • Coördinatie van de Gezondheidsraad en opvolging van hun meerjarenplanning.
 • Wetenschappelijk onderbouwen van het beleid via de gezondheidsmonitor, beleidsindicatoren en projectevaluatie.
 • Uitdragen van het Gentse voorbeeld in Europa.
 • Lokale coördinatie in de aanpak van gezondheidsrisico's zoals bvb. scabiës.
 • Ondersteunen van kleine organisaties en verenigingen die zich inzetten voor een betere gezondheid van de Gentenaars.

2. Vergroten van de impact van gezondheidspromotie

Leefstijlverandering is cruciaal voor een betere gezondheid. De impact van gezondheidspromotie willen we vergroten via:

 • Promoten van meer wijgerichte beweging: start project "Buurt beweegt gezond" in 2014.
 • Promoten van meer gezonde voeding.
 • Acties op maat van de kwetsbare wijken in samenwerking met de gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra.
 • Samenwerking. Want hoe meer burgers op verschillende plaatsen (werk, school, vrije tijd, thuis, huisarts...) dezelfde boodschap krijgen, hoe groter de impact van die boodschap.
 • Tandzorgcampagne naar alle Gentse kleuters en hun ouders, met specifieke acties naar kansengroepen.
 • Alcoholpreventie.
 • Sensibilisering rong gezond wonen.
 • Tegengaan van lood in drinkwater.

3. Verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg

Om te voorkomen dat mensen hun noodzakelijke gezondheidszorg uitstellen zetten we in op de toegankelijkheid ervan:

 • Promoten van een vaste huisarts en tandarts bij alle Gentenaren.
 • Mensen wegwijs tonen in de gezondheidszorg en een educatief pakket met filmpjes.
 • Studiedagen voor hulpverleners die zo hun cliënten beter kunnen doorverwijzen binnen de gezondheidszorg.
 • Huisartsen ondersteunen om een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg in alle Gentse wijken te garanderen.
 • Speciale aandacht voor mensen met een precair statuut voor wie het recht op gezondheidszorg niet gewaarborgd is.
 • Speciale aandacht voor de toegankelijkheid van de zorg voor sekswerkers.
 • Samenwerking met welzijn in functie van de vermaatschappelijking van de zorg.

4. Verbeteren van de geestelijke gezondheid van de Gentenaars

Eén op de vier Gentenaars wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische problemen en 60% van hen zoekt daarvoor geen hulp. Daarom zetten we in op:

 • Samenwerking en afstemming tussen cruciale partners voor het geestelijk gezondheidsbeleid.
 • Aanbieden van psycho-educatieve sessies voor de Gentenaars.
 • Pleiten voor meer eerstelijnspsychologen.
 • Gentenaars wegwijs tonen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Het goede voorbeeld te geven door ook zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van het stadspersoneel.