Belasting op vaste reclame zichtbaar van op de openbare weg

Vaste reclame zichtbaar van de openbare weg en met een belastbare oppervlakte groter dan een halve vierkante meter.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zich richt tot het publiek op de openbare weg, ongeacht de aard van de drager en het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij verplaatst of uit elkaar genomen worden.

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de reclamevoering op de drager beheert en/of exploiteert. Dit kan de houder zijn van het zakelijk recht van de reclamedrager of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de drager exploiteert.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur aangeboden formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Als de vaste reclame voor het eerst geplaatst wordt na 1 januari van het aanslagjaar, moet de aangifte ingediend worden op een door het stadsbestuur aangeboden formulier ten laatste een maand nà de plaatsing.

Bedrag

Zie artikel 4. §2 en §3 van het reglement belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Uitzonderingen

Zie artikel 6 van het reglement belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet geldig.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Vaste reclame

Vul het downloadbare formulier in PDF (295.26 KB)