Belasting op het verstrekken van logies

Belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent heft een belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016.

Voorwaarden

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat.

Registerplicht

Bijhouden van register waarin per nacht het aantal personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld. Wie dergelijk register niet ontvangt moet dit spontaan vragen aan de Dienst Belastingen (zie artikel 5 §1. van het reglement).

Aangifteplicht

Ten laatste veertien dagen na elk semester van het aanslagjaar moeten de ingevulde, ondertekende en gedateerde registerbladen (zie artikel 5 §1. teruggestuurd worden naar de bevoegde administratie (Dienst Belastingen). Deze registerbladen gelden als aangifte.

Bedrag

Zie Artikel 2. van het reglement Belasting op het verstrekken van logies.

Uitzonderingen

Zie Artikel 4. van het reglement Belasting op het verstrekken van logies.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet geldig.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Regelgeving

Raadpleeg zeker ook het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein om na te gaan of u stedenbouwkundig in orde bent met de wetgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Stad.gent regelgevingen