Belasting op het verstrekken van logies

Belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat.

Registerplicht

Bijhouden van register waarin per nacht het aantal personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld. Wie dergelijk register niet ontvangt moet dit spontaan vragen. (zie artikel 5 punt a van het reglement).

Aangifteplicht

Ten laatste veertien dagen na elk semester van het aanslagjaar moeten de ingevulde, ondertekende en gedateerde registerbladen (zie artikel 5 § 1) teruggestuurd worden naar de bevoegde administratie (Stadsbelastingen). Deze registerbladen gelden als aangifte.

Hoeveel kost het?

Zie Artikel 2. van het reglement Belasting op het verstrekken van logies.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 4 van het reglement belasting op het verstrekken van logies.

Regelgeving

Belasting op het verstrekken van logies