Belasting op de bedrijfsvestigingen

Aangifte bedrijfsvestigingen met een belastbare oppervlakte groter dan 500 m².

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op de bedrijfsvestigingen die op 1 januari van het aanslagjaar in exploitatie zijn op het grondgebied van de Stad Gent en met een belastbare oppervlakte groter dan 500 m² (inclusief o.m. parking, groenzones, toegangswegen, gemeenschappelijke delen, …).

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of de rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar een bedrijfsvestiging exploiteert, en/of een vrij beroep of een andere zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit of andere activiteit met winstgevend oogmerk uitoefent, en die een bedrijfsvestiging gebruikt of tot gebruik voorbehoudt.

Wanneer?

U moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 4 van het reglement belasting op de bedrijfsvestigingen. U kunt een link naar het reglement vinden onderaan deze pagina.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 6 van het reglement belasting op de bedrijfsvestigingen.

Regelgeving

Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen

Gelijkaardige producten

Bezwaarschrift stedelijke belastingen