Belasting op de pompen

Pompen geplaatst voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein indien deze voor het publiek toegankelijk zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de eigenaar van de pomp.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie Artikel 3. van het reglement Belasting op de pompen.

De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezige pompen.
De belasting is verschuldigd per vestiging.

De belasting bedraagt voor:

LPG en CNG pompen:

  • aanslagjaar 2020: 419 euro per brandstofslang

Benzine pompen:

  • aanslagjaar 2020: 494 euro per brandstofslang

Diesel pompen

  • aanslagjaar 2020: 537 euro per brandstofslang

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Regelgeving

Belastingreglement op de pompen