Belasting op de inname van het openbaar domein - PRIVATIEVE

Het plaatsen van een uitstalling, blikvanger, verkoops- en infostand, bord, spandoek, wimpel voor aankondiging.

Inhoud

Waar gaat het over?

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van:

 • de ligging;
 • soort gebruik;
 • de oppervlakte;
 • duur van de inname.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 4 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein'.

4§1 Innames bij handelszaken, infostanden, blikvangers, wimpels, spandoeken, aankondigingsborden en daarmee gelijkgestelde voorwerpen

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
  U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
  U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u contact opnemen met de Dienst Belastingen.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 6 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein'.

Regelgeving

Belasting op de inname van het openbaar domein