Belasting op de inname van het openbaar domein - TERRASSEN

Voor het inrichten van een terras op de openbare weg bij een horecazaak moet een vergunning aangevraagd worden.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van:

 • de ligging;
 • soort gebruik;
 • de oppervlakte;
 • duur van de inname.

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik neemt of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Bedrag

Zie Artikel 4. §2 van het reglement Belasting op de inname van het openbaar domein.

Uitzonderingen

Zie Artikel 6. van het reglement Belasting op de inname van het openbaar domein.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet geldig.

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Het vooraf indienen van een aanvraag voor een stedelijke vergunning als een belastingaangifte voor een inname van bepaalde duur, en als eerste aangifte voor innames van onbepaalde duur (zie artikel 7 van het reglement Belasting op de inname van het openbaar domein).

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.