Belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zogenaamde 'tweede verblijven')

De Stad Gent heft een belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de Stad Gent of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend (zie artikel 2 van het reglement belasting op de tweede verblijven).

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf (zie artikel 4 van het reglement belasting op de tweede verblijven).

Wanneer?

U moet ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

De belasting is voor het hele jaar verschuldigd:

  • 1.200 euro per tweede verblijf;

Zijn er uitzonderingen?

Vrijstellingen (zie artikel 5 van het reglement belasting op de tweede verblijven).

OPGELET

Het reglement op de belasting op de tweede verblijven is gewijzigd: vanaf 1 januari 2019 zijn de criteria voor het lager tarief of de vrijstelling voor gebruik door studenten strenger. De woning moet namelijk beschikken over een conformiteitsattest. Op deze wijze wil de Stad Gent de woonkwaliteit van de studentenhuisvesting verbeteren.

U leest alles over het conformiteitsattest op deze pagina.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.

Regelgeving

Belastingreglement op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister