Over de Gentse Opvoedingswinkel

Ouders, andere opvoeders en studenten vinden hier meer informatie over de Gentse Opvoedingswinkel.

Lees meer over

de visie van Opvoedingswinkel Gent PDF (321.41 KB)

Opvoedingswinkels en preventieve gezinsondersteuning in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn heel wat opvoedingswinkels actief.
Het decreet opvoedingsondersteuning voorzag er één per Vlaamse centrumstad en één in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Deze winkels, ook onze Gentse opvoedingswinkel, worden steeds gerealiseerd vanuit een lokaal samenwerkingsverband rond preventieve gezinsondersteuning en krijgen subsidie van de Vlaamse overheid.

Ook in de niet-centrumsteden kunnen samenwerkingsverbanden een opvoedingswinkel opstarten. Hoewel deze winkels niet op subsidie kunnen rekenen, kunnen ze van de Vlaamse overheid wel een kwaliteitslabel krijgen als ze alle decretale opdrachten van de opvoedingswinkels vervullen. Het aanbod van deze winkels is dus evenwaardig aan dat van de gesubsidieerde winkels.

Expertisecentrum opvoedingsondersteuning (EXPOO) maakte een position paper, om de diverse werking van opvoedingswinkels in Vlaanderen te omschrijven

Ontdek hoe we van Gent een kindvriendelijke stad willen maken

Lees het aanbevelingsrapport sociale steun in Gent PDF (6.5 MB)

De winkel, het centraal aanbod

Ouders hebben behoefte aan uitwisseling met andere ouders over hoe het er in de opvoeding aan toe gaat. Ze spreken daarvoor in eerste instantie familie of vrienden aan. In sommige situaties is die informele opvoedingsondersteuning niet voldoende of is er een beperkt sociaal netwerk, waardoor ouders nood hebben aan extra (neutrale) informatie of begeleiding.

Om aan die noden tegemoet te komen, werd de Gentse Opvoedingswinkel opgericht. De Opvoedingswinkel is een toegankelijke plek waar ouders of andere opvoeders vrijblijvend informatie en advies kunnen inwinnen om het opvoedingsklimaat te verrijken.

De Gentse Opvoedingswinkel creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

De Gentse Opvoedingswinkel richt zich tot alle ouders die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...

De Gentse Opvoedingswinkel biedt niet alleen materiële steun zoals folders en boeken. De medewerkers bieden ook emotionele steun doordat ze luisteren naar vragen en zorgen. Daarnaast biedt de Opvoedingswinkel ook pedagogische opvolging door de mogelijkheid om over opvoedingssituaties in gesprek te gaan, een traject uit te bouwen of trainingen op te zetten.

Als blijkt dat er nood is aan andere, meer of intensievere ondersteuning garandeert de Gentse Opvoedingswinkel een efficiënte en warme doorverwijzing. De Opvoedingswinkel ontwikkelt uitgebreide kennis van de sociale kaart (onderwijs, integrale jeugdhulp, gezinsbegeleiding, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, vrije tijd) en signaleert behoeften van bezoekers aan het lokale netwerk van de preventieve gezinsondersteuning (Huis Van Het Kind).

In samenwerking

De Gentse Opvoedingswinkel krijgt regelmatig de vraag om buurtgericht te werken, ter versterking van andere organisaties en om een aanbod op maat uit te werken voor (groepen) ouders die niet tot in de winkel raken. Daarom bouwt de Gentse Opvoedingswinkel haar ondersteuningsaanbod op gastlocaties uit.

Wanneer de drempel om naar de winkel te komen voor ouders te groot is, werken we samen met diverse wijkorganisaties. Op die manier kan het (individuele) adviesgesprek met de ouder plaatshebben op een vertrouwde plek in zijn of haar buurt.

We ondersteunen ook professionelen in het omgaan met vragen van ouders. Zo worden bijvoorbeeld intervisies bij Speel-o-theekmedewerkers begeleid door een medewerker van de Opvoedingswinkel.

We helpen bij de organisatie van groepsmomenten, in samenwerking met wijkorganisaties en op maat van de behoeften van (bestaande) groepen buurtbewoners. Die bijeenkomsten kunnen algemeen of themaspecifiek georganiseerd worden. Zo loopt momenteel het aanbod 'Oudergroepsgesprekken' rond de beleving van opvoeding algemeen, het 'Inspringtheater' voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar en 'Als kleine kinderen groot worden' voor ouders met jonge adolescenten.

 

Sociale steun, een essentiële stimulans

In 2012 onderzocht de Gentse Opvoedingswinkel samen met enkele Gentse partners de noodzaak om meer sociale steun te bieden aan Gentse ouders met jonge kinderen. Het beleidsrapport ‘Versterking ‘sociale steun’ bij Gentse ouders met jonge kinderen’ verscheen in 2013.

Hierin werden beleidsaanbevelingen geformuleerd, zoals de uitbouw van ontmoetingsruimte voor ouders door opvoedingsondersteunende organisaties. Ouders komen daar in contact met elkaar en kunnen elkaar ondersteunen bij opvoedingsvragen.

Ouders kunnen in deze ontmoetingsruimte ook een beroep doen op medewerkers van de opvoedingsondersteunende organisatie. Bij het ondersteunen van deze medewerkers is hun begeleidershouding cruciaal.

De komende legislatuur zetten we vanuit de Gentse Opvoedingswinkel blijvend in op de uitbouw van deze ontmoetingsfunctie in Gent. De Gentse Opvoedingswinkel is lid van de stuurgroep Huizen van het Kind. Binnen Huizen van het Kind ondersteunt de Gentse Opvoedingswinkel de andere partners in de uitbouw van de ontmoetingsfunctie voor ouders, met nadruk op intervisie, ruimtelijke inrichting, toegankelijkheid en zichtbaarheid.

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2020 PDF (293.1 KB)

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2019 PDF (543.45 KB)

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2018 PDF (335.56 KB)

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2017 PDF (385.41 KB)